นางสาวปิยะมาศ จันทราพูน

แม่บ้าน

ข้อมูลทั่วไป

  • เพศ : หญิง
  • วันเกิด : XXXX
  • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
  • Facebook :
  • Email :
  • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  • ประเภทบุคลากร : อื่นๆ
  • ตำแหน่ง : แม่บ้าน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
  • วิทยฐานะ :
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่