นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 357020064XXXX
 • วันเกิด : 28/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081796XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 870
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการสังเคราะห์ปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
2 รายงานการปฏิบัติตาม MOU โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
3 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
4 แผนวัดและประเมินผลรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
5 แผนวัดและประเมินผลรายวิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
6 แผนวัดและประเมินผลรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
7 กำหนดการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
8 กำหนดการสอนรายวิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
9 กำหนดการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
10 กำหนดการสอนซ่อมเสริม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
11 แผนการสอนซ่อมเสริม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
12 รายงานผลการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน (ภาคเรียนที่ 2 : ธันวาคม ๒๕๖๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
13 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือนธันวาคม 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
14 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 6 เรื่อง เศษส่วน นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
15 รายงานผลการจัดกิจกรรมอบรมประจำเดือน ธันวาคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
16 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
17 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
18 รายงานการเข้าร่วมพิธีมอบหมวกกองจิตอาสา ร.ป.ค. 15 ราชภักดี นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
19 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมการเปิดกองจิตอาสา ร.ป.ค. 15 ราชภักดี นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
20 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ มุ่งสู่การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียน ครบรอบ 98 ปี และวันบูรณาการ นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
21 รายงานผลการจัดอบรมในชั้นเรียนประจำเดือน มกราคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
22 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มกราคม 2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
23 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจะเดือนมกราคม 2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
24 รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ทศนิยม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖4 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
25 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
26 รายงานผลการจัดอบรมในชั้นเรียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
27 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 8 เรื่อง มุม นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
28 รายงาน PDCA คณิตศาสตร์ ป.4 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
29 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
30 รายงานผลการจัดกิจกรรมเดินทางไกลยุวกาชาด ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
31 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
32 รายงานผลการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
33 รายงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
34 รายงาน PDCA คณิตศาสตร์ ป.4 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
35 รายงาน MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Power Point นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
36 การรายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
37 รายงานผลงานที่่ภาคภูมิใจที่มีต่อผู้เรียน ตนเอง ผู้ร่วมงานและสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
38 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
39 แผนวัดประเมินผล คณิตศาสตร์ ป. 4 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ 01/07/2020 - 13/11/2020
40 กำหนดการสอน คณิตศาสตร์ ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
41 แผนวัดประเมินผล สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 4 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
42 กำหนดการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 4 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
43 แผนวัดประเมินผล การงานอาชีพ ป. 4 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
44 กำหนดการสอน การงานอาชีพ ป. 4 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
45 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดวิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
46 รายงาน PDCA คณิตศาสตร์ ป.4 ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
47 แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
48 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 1 เรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
49 รายงาน PDCA คณิตศาสตร์ ป.4 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
50 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 2 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
51 รายงานผลการประเมินความสามารถการอ่านและการเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 เดือนสิงหาคม 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
52 รายงานการส่งเสริมจิตอาสาแก่นักเรียนและตนเอง เดือน สิงหาคม 63 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
53 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
54 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหากูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ 13/10/2020 - 13/10/2020
55 รายงานการเข้าร่วมประชุมสัมมนารองผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ 16/10/2020 - 17/10/2020
56 รายงานการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาผู้นำระบบนิเวศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ 20/10/2020 - 21/10/2020
57 รายงานผลการจัดสอบสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษา นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ 28/10/2020 - 30/10/2020
58 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือนตุลาคม นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ 01/10/2020 - 30/10/2020
59 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 3 เรื่อง การคูณ การหาร นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
60 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 4 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
61 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 5 เรื่อง เวลา นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
62 รายงาน PDCA คณิตศาสตร์ ป.4 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
63 รายงานผลการจัดกิจกรรมอบรมประจำเดือน ตุลาคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -