นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 04/08/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 095771XXXX
 • Facebook :
 • Email : niranam2527@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 7668
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 PDCA เดือนกรกฎาคม นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์ -
2 PDCA เดือนมิถุนายน นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์ -
3 PDCA เดือนสิงหาคม นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์ -
4 กำหนดการสอน วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม (ส 23101 ) ภาคเรียนที่ 1 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์ -
5 กำหนดการสอน วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม (ส 22101 ) ภาคเรียนที่ 1 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์ -
6 กำหนดการสอน วิชา ประวัติศาสตร์ (ส 23103 ) ภาคเรียนที่ 1 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์ -
7 PDCA เดือนกันยายน นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์ -
8 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1-2564 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์ -
9 รายงานSAR นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์ -
10 กำหนดการสอน รายวิชาสื่อและสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ 1 (วิชาบังคับศิลป์ศักยภาพ) ส 21201 ภาคเรียนที่ 1 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์ -
11 กำหนดการสอน รายวิชาวัฒนธรรมไทยในบทเพลง (วิชาบังคับศิลป์ศักยภาพ) ส 23201 ภาคเรียนที่ 1 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์ -
12 กำหนดการสอน รายวิชาประวัติศาสตร์ทานได้ 1 (วิชาบังคับศิลป์ศักยภาพ) ส 22201 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์ -
13 การวิเคราะห์แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์ -