นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 341010085XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 093261XXXX
 • Facebook :
 • Email : kularb.pan@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1954
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 97660
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานกิจกรรมจิตอาสา ม.4/2 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
2 รายงานกิจกรรม 5 ส ชั้น ม.4/2 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
3 แผนวัดประเมินผลและกำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
4 รายงาน PDCA เดือน ธค 63 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
5 รายงานผลการจัดกิจกรรม Winter English Camp 2020 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
6 กำหนดการสอน1/63 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
7 รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้น ม. 4/2 ปีการศึกษา 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
8 รายงานผลการประเมิน SDQ นักเรียนชั้น ม .4/2 ปีการศึกษา 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
9 รายงานผลการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
10 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เดือนสิงหาคม 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
11 รายงานผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามกรอป CEFR ณ รร สามัคคีวิทยาคม นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
12 รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
13 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เดือน กันยายน 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
14 รายงาน PDCA เดือน ตุลาคม 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
15 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
16 รายงานผลการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
17 รายงานผลการหาค่าความสอดคล้องมาตรฐาน/ตัวชี้วัดกับแบบทดสอบปลายภาค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
18 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ม.4/2 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
19 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
20 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคลSAR 1/63 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
21 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ (English For All) 1/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
22 SAR 1/63 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -