นางสาวศลิษา แสงเมือง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฎิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนมกราคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
2 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประจำเดือนมกราคม หน่วยการเรียนรู้ที่ 3,5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
3 รายงานแบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน 2.2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
4 รายงานผลการประเมินตนเอง E-SAR นางสาวศลิษา แสงเมือง -
5 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
6 โครงร่างการวิจัย 2.2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
7 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมศาสตร์พระราชา ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
8 รายงานผลการปฎิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
9 รายงานผลการปฎิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนธันวาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
10 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6,7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
11 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประจำเดือนธันวาคม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1,2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
12 รายงานแผนกำหนดการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
13 รายงานแผนวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
14 รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง MOU นางสาวศลิษา แสงเมือง -
15 รายงานความภาคภูมิใจ 2.2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
16 รายงานผลการประเมินตนเอง E-SAR นางสาวศลิษา แสงเมือง -
17 รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4-6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
18 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
19 โครงร่างการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
20 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง 01/07/2020 - 06/11/2020
21 การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง 01/07/2020 - 06/11/2020
22 รายงานผลการปฏิบัติงาน MOU 1/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
23 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
24 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนตุลาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
25 รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-4 รายวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี นางสาวศลิษา แสงเมือง -
26 รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
27 รายงานผลการประชุมสัมมนารองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู อ.เชียงของ (Teacher Camp) นางสาวศลิษา แสงเมือง -
28 รายงานผลการปฏิบัติงาน 1/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
29 รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 7-8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
30 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนกันยายน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
31 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประจำเดือน พฤศจิกายน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
32 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน พฤศจิกายน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
33 รายงานการจัดกิจกรรมการเรียน รูปแบบ...(on air, on line ,on hand, on demand) รายวิชาสังคมศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
34 รายงานการจัดกิจกรรมการเรียน รูปแบบ...(on air, on line ,on hand, on demand) รายวิชา ประวัติศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
35 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน ธันวาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
36 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประจำเดือน ธันวาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
37 รายงานการจัดกิจกรรมการเรียน รูปแบบ...(on air, on line ,on hand, on demand) รายวิชาสังคมศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
38 รายงานการจัดกิจกรรมการเรียน รูปแบบ...(on air, on line ,on hand, on demand) รายวิชาประวัติศาสตร์ ประจำเดือน ธันวาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
39 รายงานแผนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
40 รายงานแผนการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
41 รายงานผลการจัดงานเกษียณอายุราชการ มุทิตากษิณานุสรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
42 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน กรกฎาคม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
43 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
44 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือนกันยายน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
45 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน กันยายน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
46 รายงานผลการปฏิบัติงาน MOU 1/2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
47 รายงานผลการประเมินตนเอง(E-SAR) นางสาวศลิษา แสงเมือง -
48 รายงานผลการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ จำนวน 44 หลักสูตร นางสาวศลิษา แสงเมือง -
49 รายงานกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
50 รายงานผลการพัมนาตนเอง นางสาวศลิษา แสงเมือง -
51 รายงานแผนวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
52 โครงร่างการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
53 รายงานโครงสร้างรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
54 รายงานผลการทบทวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้การศึกษาขั้นพื้นฐาน"กิจกรรมศาสตร์พระราชา"ปีการศึกษา2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
55 รายงานเค้าโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ปีการศึกษา 2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
56 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 5ส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
57 รายงานการบริหารชั้นเรียนและระเบียบการแต่งกายทรงผม 1/2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
58 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน สิงหาคม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
59 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือนสิงหาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
60 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือนมิถุนายน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
61 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน มิถุนายน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
62 รายงานแผนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์สากล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
63 รายงานแผนการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์สากล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวศลิษา แสงเมือง -