นายเจนณรงค์ แสงจันทร์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157080004XXXX
 • วันเกิด : 11/11/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการปฏิบัติงานภาคเรียนที่1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
2 ผลการประเมินการปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ 22/07/2020 - 13/11/2020
3 แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
4 โครงสร้างรายวิชา ม.5 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
5 โครงสร้างรายวิชา ม.6 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
6 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่5 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
7 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่6 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
8 แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
9 แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
10 แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
11 แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
12 แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
13 แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
14 แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
15 แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
16 แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
17 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือน กรกฎาคม 2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
18 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือน สิงหาคม 2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
19 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือน กันยายน 2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
20 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำคณะกรรมการองค์การบริหารงานนักเรียน นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
21 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสภานักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 กับคณะมนตรีโรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
22 รายงานผลการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาวะผู้นำ คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
23 รายงานการปฏิบัติงานภาคเรียนที่1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -