นายวรัท สมวงศ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 3453
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
  • วิทยฐานะ : ครู
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงาน PDCA เดือน ตุลาคม 63 ม.1 นายวรัท สมวงศ์ 05/11/2020 - 05/11/2020
2 รายงาน PDCA เดือน ตุลาคม 63 ม.3 นายวรัท สมวงศ์ 05/11/2020 - 05/11/2020
3 รายงานผลการปฏิบัติงาน 1/63 นายวรัท สมวงศ์ 05/11/2020 - 05/11/2020
4 รายงานประชุมผู้ปกครอง1/63 นายวรัท สมวงศ์ 05/11/2020 - 05/11/2020
5 รายงานการไปราชการ นายวรัท สมวงศ์ 05/11/2020 - 05/11/2020
6 กำหนดการสอนวิชาสังคม ส23102 นายวรัท สมวงศ์ 01/12/2020 - 01/12/2020
7 กำหนดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ส23104 นายวรัท สมวงศ์ 01/12/2020 - 01/12/2020
8 แผนวัดและประเมินผล ส23102 นายวรัท สมวงศ์ 01/12/2020 - 01/12/2020
9 แผนวัดและประเมินผล ส23104 นายวรัท สมวงศ์ 01/12/2020 - 01/12/2020
10 รายงาน PDCA เดือน ธันวาคม 63 ม.1 นายวรัท สมวงศ์ 04/01/2021 - 04/01/2021
11 รายงาน PDCA เดือน ธันวาคม 63 ม.3 นายวรัท สมวงศ์ 04/01/2021 - 04/01/2021
12 รายงานการใช้แผน นายวรัท สมวงศ์ 04/01/2021 - 04/01/2021
13 รายงานกิจกรรม 5 ส นายวรัท สมวงศ์ 04/01/2021 - 04/01/2021
14 รายงาน PDCA เดือน มกราคม 63 ม.1 นายวรัท สมวงศ์ 03/02/2021 - 03/02/2021
15 รายงาน PDCA เดือน มกราคม 63 ม.3 นายวรัท สมวงศ์ 03/02/2021 - 03/02/2021
16 รายงานกิจกรรม 5ส เดือน มกราคม นายวรัท สมวงศ์ 03/02/2021 - 03/02/2021
17 รายงานการจัดกิจกรรมสร้างแกนนำกองจิตอาสา นายวรัท สมวงศ์ 03/02/2021 - 03/02/2021
18 รายงานกิจกรรมกองจิตอาสา นายวรัท สมวงศ์ 03/02/2021 - 03/02/2021
19 รายงาน PDCA เดือน กุมภาพันธ์ 63 ม.1 นายวรัท สมวงศ์ 11/03/2021 -
20 รายงาน PDCA เดือน กุมภาพันธ์ 63 ม.3 นายวรัท สมวงศ์ 11/03/2021 -
21 รายงาน 5 ส เดือน กุมภาพันธ์ 64 นายวรัท สมวงศ์ 11/03/2021 -
22 ผลงานที่ภาคภูมิใจ นายวรัท สมวงศ์ -
23 ผลงานที่ภาคภูมิใจ นายวรัท สมวงศ์ -
24 บันทึกร่องรอยหลักฐาน นายวรัท สมวงศ์ 16/03/2021 -
25 รายงาน MOU 2/63 นายวรัท สมวงศ์ 16/03/2021 -
26 การประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร นายวรัท สมวงศ์ 10/07/2020 -
27 รายงานการเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2563 นายวรัท สมวงศ์ 03/06/2020 -
28 ทบทวนผู้กำกับนักศึกษาทหาร นายวรัท สมวงศ์ 15/07/2020 -
29 รายงานผลการเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 นายวรัท สมวงศ์ 27/07/2020 -
30 รายงานผลการเข้าร่วม "งานมุทิตา กษิณานุสรณ์" นายวรัท สมวงศ์ 10/09/2020 -
31 รายงานผลการเป็นวิทยากรโครงการ “ค่ายภาวะผู้นำคณะกรรมการสภานักเรียน” ปีการศึกษา 2563 นายวรัท สมวงศ์ 23/07/2020 -
32 รายงานผลการเข้าร่วมงาน “มหกรรมศิลปาชีพ และเกษตรธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง” นายวรัท สมวงศ์ 14/08/2020 -
33 กำหนดการสอนวิชาสังคม ส23101 นายวรัท สมวงศ์ 01/06/2020 - 31/10/2020
34 แผนวัดและประเมินผววิชาสังคมศึกษา ส23101 นายวรัท สมวงศ์ 01/06/2020 - 31/10/2020
35 กำหนดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ส23103 นายวรัท สมวงศ์ 01/06/2020 - 31/10/2020
36 แผนวัดและประเมินผววิชาประวัติศาสตร์ ส23103 นายวรัท สมวงศ์ 01/06/2020 - 31/10/2020
37 รายงาน PDCA เดือน กรกฎาคม 63 ม.1 นายวรัท สมวงศ์ 03/08/2020 -
38 รายงาน PDCA เดือน กรกฎาคม 63 ม.3 นายวรัท สมวงศ์ 03/08/2020 -
39 รายงานผลการปฏิบัติงาน 1 ตค.63 นายวรัท สมวงศ์ 17/09/2020 -
40 รายงาน PDCA เดือน สิงหาคม 63 ม.1 นายวรัท สมวงศ์ 01/09/2020 -
41 รายงาน PDCA เดือน สิงหาคม 63 ม.3 นายวรัท สมวงศ์ 01/09/2020 -
42 รายงาน PDCA เดือน กันยายน 63 ม.1 นายวรัท สมวงศ์ -
43 รายงาน PDCA เดือน กันยายน 63 ม.3 นายวรัท สมวงศ์ -