ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email : nutdanai.cha@rpg15.ac.th
 • Website : E-Learning KruNutdanai

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 804
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA เดือน ตุลาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ 01/10/2020 - 31/10/2020
2 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA เดือน พฤศจิกายน 2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ 01/11/2020 - 30/11/2020
3 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA เดือน ธันวาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ 01/12/2020 - 31/12/2020
4 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA เดือน มกราคม 2564 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ 01/01/2021 - 31/01/2021
5 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ 01/02/2021 - 31/03/2021
6 รายงานการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding MOU) รอบหกเดือน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ 15/03/2021 - 15/03/2021
7 ผลงานที่ภาคภูมิใจ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ 16/03/2021 - 16/03/2021
8 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Outline) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ 01/12/2020 - 23/03/2021
9 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (self-Assessment Report: SAR) 2/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ 01/10/2020 - 31/03/2021
10 บันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 2/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ 17/03/2021 - 17/03/2021
11 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ภาคเรียนที่ 1/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ 30/11/2020 - 30/11/2020
12 รายงานผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 ) ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ 01/10/2020 - 31/03/2021
13 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Outline) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ -
14 แผนการวัดและประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ -
15 รายงานการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สู่การปฏิบัติรอบหกเดือน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563) ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ 01/04/2020 - 30/09/2020
16 PDCA รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน เดือน กรกฎาคม 2563 covid19 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ 01/07/2020 - 05/08/2020
17 PDCA รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน เดือน สิงหาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ 01/08/2020 - 31/08/2020
18 รายงานผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ว่าที่ร้อยตรีณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ 12563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563) ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ 01/04/2020 - 30/09/2020
19 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Outline) 12564 ณัฐดนัย ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ 01/05/2021 - 30/09/2021
20 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA เดือน มิถุนายน 2564 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ 01/06/2021 - 30/06/2021
21 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA เดือน กรกฎาคม 2564 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ 01/07/2021 - 31/07/2021
22 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA เดือน สิงหาคม 2564 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ 01/08/2021 - 30/09/2021
23 รายงานการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding MOU 11 ข้อ) รอบหกเดือน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ 01/06/2021 - 09/09/2021