นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157990038XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 095697XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียน ตนเอง ผู้ร่วมงาน และสถานศึกษา นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี -
2 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การวางแผนและการประเมินผล ภาคเรียนทึี่ื 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี -
3 รายงาน PDCA เดือนธันวาคม 2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี -
4 รายงาน PDCA เดือนมกราคม 2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี -
5 รายงาน PDCA เดือนกุมภาพันธ์ 2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี -
6 PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี -
7 รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี -
8 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม MOU (รอบ 6 เดือน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี -
9 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี -
10 รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี -
11 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การวางแผนและการประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี -
12 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาหาร เดือนกรกฎาคม นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี -
13 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน MOUรอบ 6เดือน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี -
14 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี -
15 รายงานผลการปฏิบัติงาน เม.ย. - ก.ย. 263 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี -
16 รายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (PDCA) ประจำเดือน กันยายน 2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี -
17 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เดือนตุลาคม 2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี -
18 รายงาน SAR ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี -
19 รายงานผลการสังเคราะห์การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา PDCA นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี -
20 รายงาน MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี -