นางศิริพร วุฒิการณ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 357080018XXXX
 • วันเกิด : 04/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 090 31XXXX
 • Facebook :
 • Email : siriphon.wut@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1-2563 นางศิริพร วุฒิการณ์ 15/05/2020 - 01/07/2020
2 กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1-2563 นางศิริพร วุฒิการณ์ 13/05/2020 - 01/07/2020
3 กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ขั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1-2563 นางศิริพร วุฒิการณ์ 13/05/2020 - 01/07/2020
4 กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ขั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1-2563 นางศิริพร วุฒิการณ์ 13/05/2020 - 01/07/2020
5 กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ขั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1-2563 นางศิริพร วุฒิการณ์ 13/05/2020 - 01/07/2020
6 แผนการวัด ประเมินผล ภาษาไทย คณิต สังคม ประวัติ กอท. ศิลปะ ชั้น แ.1 ภาคเรียนที่ 1-2563 นางศิริพร วุฒิการณ์ 13/05/2020 - 01/07/2020
7 รายงาน PDCA ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/07/2020 - 31/07/2020
8 แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๑ ใบโบกใบบัว นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/06/2020 - 30/06/2020
9 แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๒ ภูผา นางศิริพร วุฒิการณ์ 13/05/2020 - 30/06/2020
10 แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๓ เพื่อนกัน นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/06/2020 - 30/06/2020
11 แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๔ ตามหา นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/06/2020 - 30/06/2020
12 แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๕ ไปโรงเรียน นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/06/2020 - 30/06/2020
13 แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๖ โรงเรียนลูกช้าง นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/06/2020 - 30/06/2020
14 รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๑ ใบโบกใบบัว นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/07/2020 - 26/07/2020
15 รายงานผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1/1 ครั้งที่ 1-2563 (11 สิงหาคม 2563) นางศิริพร วุฒิการณ์ 10/08/2020 - 11/08/2020
16 รายงาน PDCA ประจำเดือน สิงหาคม 2563 นางศิริพร วุฒิการณ์ 03/08/2020 - 30/09/2020
17 รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๒ ภูผา นางศิริพร วุฒิการณ์ 24/07/2020 - 19/08/2020
18 รายงานการปฏิบัติงานตามข้อตกลง MOU การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน ภาคเรียนเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/04/2020 - 17/09/2020
19 รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563-30กันยายน 2563) นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/04/2020 - 18/09/2020
20 รายงาน (PDCA) ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๓ นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/09/2020 - 30/10/2020
21 รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๓ เพื่อนกัน นางศิริพร วุฒิการณ์ 11/09/2020 - 11/09/2020