ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 155070006XXXX
 • วันเกิด : 09/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : WB.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แผนการวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่_2 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
2 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
3 รายงานการปฏิบัติงาน PDCA ธันวาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
4 รายงานการปฏิบัติงานPDCA มกราคม 2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
5 รายงานการปฏิบัติงานPDCA ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
6 วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องวัดไฟฟ้า ของนักเรียนทวิศึกษา(แผนกไฟฟ้ากำลัง) ระดับชั้น ปวช.๑ โดยการฝึกปฏิบัติ ” ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
8 การรายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
9 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งครู ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
10 ผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับตัวครู และนักเรียน ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
11 PLC กลุ่มสาระการงานอาชีพ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
12 รายงานการปฏิบัติงานPDCA กรกฎาคม 63 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
13 รายงานการปฏิบัติงานPDCA สิงหาคม 63 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี 01/08/2020 - 31/08/2020
14 แผนการวัดผลประเมินผล_ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี 01/07/2020 - 30/10/2020
15 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี 01/07/2020 - 30/10/2020
16 การรายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี 01/04/2020 - 30/09/2020
17 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี 16/09/2020 - 30/09/2020
18 รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
19 รายงานการปฏิบัติงานPDCA กันยายน 63 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
20 รายงานการปฏิบัติงานPDCA ตุลาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
21 รายงานการประเมินตนเอง (E-sar) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
22 รายงานการประเมินตนเอง (E-sar) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -