นางสาวแพรวนภา คำทา

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 152990026XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการใช้แผนหลังสอน อ.13101 ชั้น ป.3 หน่วยที่ 3 Family and friends นางสาวแพรวนภา คำทา 24/08/2020 - 30/10/2020
2 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ป.3 หน่วยที่3 Family and friends นางสาวแพรวนภา คำทา 24/08/2020 - 30/10/2020
3 รายงานผลการประเมินตนเอง E-SAR นางสาวแพรวนภา คำทา -
4 รายงานผลการประเมินตนเอง E-SAR นางสาวแพรวนภา คำทา -
5 รายงานการใช้แผนหลังสอน อ.13101 ชั้น ป.3 เดือนธันวาม 2563 หน่วยที่ 4 Around town นางสาวแพรวนภา คำทา -
6 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ป.3 เดือนธันวาคม 2563 หน่วยที่ 4 Around town นางสาวแพรวนภา คำทา -
7 รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ป.3/2 ประจำเดือนธันวาคม 2563 นางสาวแพรวนภา คำทา 01/12/2020 - 31/12/2020
8 รายงานการใช้แผนหลังสอน อ.13101 ชั้น ป.3 เดือนมกราคม 2564 หน่วยที่ 4,5 นางสาวแพรวนภา คำทา -
9 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ป.3 เดือนมกราคม 2564 หน่วยที่ 4,5 นางสาวแพรวนภา คำทา -
10 รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ป.3/2 ประจำเดือนมกราคม 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา 01/01/2021 - 31/01/2021
11 รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2563 นางสาวแพรวนภา คำทา -
12 รายงานการใช้แผนหลังสอน อ.13101 ชั้น ป.3 เดือน กุมภาพันธ์2564 หน่วยที่ 5 Yummy food นางสาวแพรวนภา คำทา -
13 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ป.3 เดือน กุมภาพันธ์2564 หน่วยที่ 5 Yummy food นางสาวแพรวนภา คำทา -
14 รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ป.3/2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
15 ผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับตัวครูและนักเรียน นางสาวแพรวนภา คำทา -
16 รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อน MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวแพรวนภา คำทา นางสาวแพรวนภา คำทา -
17 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2/2563 นางสาวแพรวนภา คำทา -
18 แผนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหลัก อ13101 ปีการศึกษา 2563 นางสาวแพรวนภา คำทา 25/06/2020 - 09/04/2021
19 แผนการวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษหลัก อ13101 นางสาวแพรวนภา คำทา 25/06/2020 - 09/04/2021
20 แผนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริม อ13201 ปีการศึกษา 2563 นางสาวแพรวนภา คำทา 25/06/2020 - 09/04/2021
21 แผนการวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษเสริม อ13201 ปีการศึกษา 2563 นางสาวแพรวนภา คำทา 25/06/2020 - 09/04/2021
22 แผนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหลัก อ11101 ป.1 ปีการศึกษา2563 นางสาวแพรวนภา คำทา 25/06/2020 - 09/04/2021
23 แผนการวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษหลัก อ11101 ป.1 ปีการศึกษา2563 นางสาวแพรวนภา คำทา 25/06/2020 - 09/04/2021
24 รายงานการใช้แผนหลังสอน อ.13101 ชั้น ป.3 หน่วย 1 Back to school นางสาวแพรวนภา คำทา -
25 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ป.3 หน่วยที่1 Back to school again นางสาวแพรวนภา คำทา -
26 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ป.3 หน่วยที่1 Back to school again นางสาวแพรวนภา คำทา -
27 รายงานการใช้แผนหลังสอน อ.13101 ชั้น ป.3 หน่วยที่ 2 All year round นางสาวแพรวนภา คำทา -
28 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ป.3 หน่วยที่2 All year round นางสาวแพรวนภา คำทา -
29 รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อน MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวแพรวนภา คำทา นางสาวแพรวนภา คำทา -
30 รายงานการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวแพรวนภา คำทา นางสาวแพรวนภา คำทา 01/04/2020 - 30/09/2020