ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157010010XXXX
 • วันเกิด : 04/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 082617XXXX
 • Facebook : Arthit sarironnarit
 • Email : artit09990@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์ -
2 รายงาน PDCA เดือนกรกฎาคม ภาคเรียนที่1/ 2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์ 04/08/2020 - 04/08/2020
3 รายงาน PDCA เดือนสิงหาคม ภาคเรียนที่1/ 2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์ -
4 รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์ -