นายฐานันดร กันธวงศ์

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 150070009XXXX
 • วันเกิด : 10/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081530XXXX
 • Facebook :
 • Email : thanundorn.kun@rpg15.ac.th
 • Website : https://sites.google.com/rpg15.ac.th/ngamsaen

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวางแผนการวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -