นางรำพึง มะโน

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 351060020XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงาน pdca ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 นางรำพึง มะโน -
2 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 1 นางรำพึง มะโน -
3 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 2 นางรำพึง มะโน -
4 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 3 นางรำพึง มะโน -
5 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 4 นางรำพึง มะโน -
6 รายงาน pdca ประจำเดือน สิงหาคม 2563 นางรำพึง มะโน -
7 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 5 นางรำพึง มะโน -
8 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 6 นางรำพึง มะโน -
9 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 7 นางรำพึง มะโน -
10 รายงาน MOU ครูรำพึง มะโน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางรำพึง มะโน -
11 รายงานผลการปฏิบัติงาน 2563 นางรำพึง มะโน -
12 รายงาน pdca ประจำเดือน กันยายน 2563 นางรำพึง มะโน -
13 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 8 นางรำพึง มะโน -
14 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 9 นางรำพึง มะโน -