นางสาวอัญชรา มูลศรี

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1026
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
  • วิทยฐานะ :
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ : B.T.C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แผนวัดผลประเมินผล วิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
2 กำหนดการจัดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
3 แผนวัดผลประเมินผล วิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี 01/07/2020 - 30/11/2020
4 กำหนดการจัดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
5 รายงานผลการเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พร นางสาวอัญชรา มูลศรี -
6 รายงานผลการเป็นวิทยากรโครงการ “ค่ายภาวะผู้นำคณะกรรมการสภานักเรียน” ปีการศึกษา 2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
7 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน นางสาวอัญชรา มูลศรี 21/09/2020 - 21/09/2020
8 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
9 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
10 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
11 รายงานผลการเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
12 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม “งานรับมอบสิ่งของพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563” นางสาวอัญชรา มูลศรี -
13 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) นางสาวอัญชรา มูลศรี -
14 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ประจำเดือน ตุลาคม ปีการศึกษา 2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
15 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
16 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
17 รายงานการสังเคราะห์ปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี -