ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 04/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 082617XXXX
 • Facebook : Arthit sarironnarit
 • Email : artit09990@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์ -
2 รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน (MOU) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์ -
3 ผลงานที่ภาคภูมิใจ ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์ -
4 วิจัยในชั้นเรียน ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์ -
5 รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์ -
6 กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์ -
7 รายงาน PDCA เดือนธันวาคม ภาคเรียนที่2 / 2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์ -
8 รายงาน PDCA เดือน มกราคม ภาคเรียนที่ 2 / 2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์ -
9 รายงาน PDCA เดือน กุมภาพันธ์ ภาคเรียนที่ 2 / 2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์ -
10 บันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์ -
11 รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์ -
12 รายงาน PDCA เดือนกรกฎาคม ภาคเรียนที่1/ 2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์ 04/08/2020 - 04/08/2020
13 รายงาน PDCA เดือนสิงหาคม ภาคเรียนที่1/ 2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์ -
14 รายงานผลการประเมิน (SAR) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์ -
15 รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์ -
16 รายงานผลการประเมินตนเอง (E-SAR)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์ -
17 รายงาน PDCA เดือน มิถุนายน ภาคเรียนที่1/2564 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์ -
18 รายงาน PDCA เดือน กรกฎาคม ภาคเรียนที่1/2564 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์ -
19 รายงาน PDCA เดือน สิงหาคม ภาคเรียนที่1/2564 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์ -
20 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์ -
21 กำหนดการสอนและแผนการวัดและประเมินผล วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 /2564 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์ -
22 กำหนดการสอนและแผนการวัดและประเมินผล วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 /2564 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์ -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

053-777105

rpg15@rpg15.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท). All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon