นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 357080034XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 080131XXXX
 • Facebook :
 • Email : sangduan.chu@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการประปฎิบัติงานและประเมินตนเองSAR ภาคเรียนที่ 1 ปี2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
2 รายงานสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
3 รายงานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน สิงหาคม 2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
4 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
5 รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่ 1/63 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
6 รายงานผลการปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
7 รายงานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน กันยายน 2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -