นายชัยวัฒน์ คำภาสี

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 357070110XXXX
 • วันเกิด : 05/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 088088XXXX
 • Facebook :
 • Email : chaiwat.ksp@rpg15.ac.th
 • Website : https://bit.ly/3j1gGW8

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1155
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 SAR 1/63 นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
2 กำหนดการจัดการเรียนรู้ นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
3 กำหนดแผนวัดและประเมินผล นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
4 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เดือน ธ.ค. นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
5 รายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสา ม.4/4เดือน ธ.ค นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
6 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เดือน ม.ค นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
7 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เดือน ก.พ นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
8 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
9 งานนำเสนอ MOU 2/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
10 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เดือน ก.ค. นายชัยวัฒน์ คำภาสี 01/07/2020 - 31/07/2020
11 ID Plan นายชัยวัฒน์ คำภาสี 01/07/2020 - 31/03/2021
12 รายการการปฏิบัติงงานตาม MOU ของสถานศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม นายชัยวัฒน์ คำภาสี 01/07/2020 - 31/07/2020
13 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
14 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เดือน ส.ค. นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
15 บันทึกร่องรอยหลักฐานประกอบการประเมินผลงาน นายชัยวัฒน์ คำภาสี -