นางสกุลกานต์ บุญสม

ครูผู้สอน

 • อายุ 42 ปี
 • อายุราชการ -

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 356020040XXXX
 • วันเกิด : 13/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 การวิเคราะห์แผนการวัดและประเมินผลภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 นางสกุลกานต์ บุญสม 01/07/2020 -
2 รายงานผลการประเมินสุขภาพนักเรียนภาคเรียนที่ 1ปี 2563 นางสกุลกานต์ บุญสม -
3 สรุปแปลงฟันโครงการอบรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง นางสกุลกานต์ บุญสม -
4 รายงานpdca เดือนกรกฏาคม ภาคเรียนที่ 1ปี 2563 นางสกุลกานต์ บุญสม -
5 รายงานการใช้แผนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 1 ว.211101 นางสกุลกานต์ บุญสม -
6 รายงานการเข้าร่วมอบรมการใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดเชียงราย นางสกุลกานต์ บุญสม -
7 รายงานผลการปฏิบัติตาม MOU กำหนดการสอนรายชั่วโมง นางสกุลกานต์ บุญสม -
8 รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสกุลกานต์ บุญสม -