นางสาวนันทวัน จันทรังษี

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157080007XXXX
 • วันเกิด : 23/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 098448XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (self-Assessment Report: SAR) นางสาวนันทวัน จันทรังษี -
2 กำหนดการสอนปีการศึกษา 2563 นางสาวนันทวัน จันทรังษี -
3 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) มาตรฐานที่ 1 ป.4 ธันวาคม ภาคเรียนที่ 2ปี 63 นางสาวนันทวัน จันทรังษี -
4 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) มาตรฐานที่ 1 ป.4 มกราคม ภาคเรียนที่ 2ปี 63 นางสาวนันทวัน จันทรังษี -
5 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) มาตรฐานที่ 1 ป.4 กุมภาพันธ์ ภาคเรียนที่ 2ปี 63 นางสาวนันทวัน จันทรังษี -
6 การหาค่าความสอดคล้อง (IOC) ป.2 นางสาวนันทวัน จันทรังษี -
7 การหาค่าความสอดคล้อง (IOC) ป.3 นางสาวนันทวัน จันทรังษี -
8 การหาค่าความสอดคล้อง (IOC) ป.4 นางสาวนันทวัน จันทรังษี -
9 ความภูมิใจในการทำงาน นางสาวนันทวัน จันทรังษี -
10 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน นางสาวนันทวัน จันทรังษี -
11 รายงานผลการปฏิบัติงาน( Mou) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (Power point) นางสาวนันทวัน จันทรังษี -
12 การปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนภาคเรียนที่ 1/2563 นางสาวนันทวัน จันทรังษี 17/09/2020 - 17/09/2020
13 รายงานการปฏิบัติงาน 2563 นางสาวนันทวัน จันทรังษี -