นางสิรินทรา ทาแกง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157020001XXXX
 • วันเกิด : 20/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 093274XXXX
 • Facebook : -
 • Email : sirintra.tak@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1762
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1.2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
2 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ MOU ภาคเรียนที่ 1.2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
3 รายงานการสังเคราะห์ PDCA ภาคเรียนที่ 1.2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
4 AAR ระดับชั้นนประถมศึกษาตอนปลาย นางสิรินทรา ทาแกง -
5 แผนวัดและประเมินผลรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
6 แผนการจัดการเรียนรู้และกำหนดการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 ภาคเรียนที่ 2.2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
7 แผนอบรมแนะแนนวในชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ปีการศึกษา 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
8 กำหนดการสอนยุวกาชาดชัั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการึกษา 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
9 กำหนดการสอนรายวิชาเลือกเสรี นักวิทย์รุ่นจิ๋ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสิรินทรา ทาแกง -
10 กำหนดการสอนรายวิชาเลือกเสรี นักวิทย์รุ่นจิ๋ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
11 รายงานการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง เดือนพฤศจิกายน 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
12 กำหนดการสอนรายวิชาการงานอาชีพชัั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
13 แผนวัดและประเมินผลรายวิชาการงานอาชีพ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
14 กำหนดการสอนซ่อมเสริมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
15 รายงานการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง เดือนธันวาคม 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
16 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนธันวาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
17 รายงานการอบรมในชั้นเรียน (Hoomroom) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 เดือนธันวาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
18 รายงานการทำความสะอาดเขตพื้นที่ ประจำเดือน ธันวาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
19 บันทึกการมาเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 เดือนธันวาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
20 บันทึกเวลาเรียนรายวิชาการงานอาชีพ 6 เดือนธันวาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
21 บันทึกเวลาเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 เดือนธันวาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
22 บันทึกเวลาเรียน เดือนธันวาคม รายวิชานักวิทย์รุ่นจิ๋ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสิรินทรา ทาแกง -
23 บันทึกเวลาเรียน เดือนธันวาคม รายวิชานักวิทย์รุ่นจิ๋ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
24 บันทึกเวลาเรียนชุมนุมแอโรบิก ป.4-6 เดือนธันวาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
25 รายงานท้ายหน่วย รายวิชาการงานอาชีพ หน่วยที่ 1 งานบ้านน่ารู้ นางสิรินทรา ทาแกง -
26 รายงานท้ายหน่วย รายวิชาการงานอาชีพ หน่วยที่ 2 อาหารและสารอาหาร นางสิรินทรา ทาแกง -
27 รายงานท้ายหน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 3 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน นางสิรินทรา ทาแกง -
28 รายงานPDCAประจำเดือนมกราคม 2564 นางสิรินทรา ทาแกง -
29 Homeroom2564 มกราคม นางสิรินทรา ทาแกง -
30 รายงานเช็คชื่อ ชุมนุม ป.4-6 นางสิรินทรา ทาแกง -
31 รายงานเช็คชื่อ นักวิทย์รุ่นจิ๋ว ป.5 นางสิรินทรา ทาแกง -
32 รายงานเช็คชื่อ นักวิทย์รุ่นจิ๋ว ป.6 นางสิรินทรา ทาแกง -
33 รายงานเช็คชื่อ กอท เดือนมกราคม 2564 นางสิรินทรา ทาแกง -
34 รายงานเช็คชื่อ วิทยาศาตร์ เดือนมกราคม 2564 นางสิรินทรา ทาแกง -
35 รายงานการทำความสะอาดเขตพื้นที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ นางสิรินทรา ทาแกง -
36 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนกุมภาพันธ์ นางสิรินทรา ทาแกง -
37 บันทึกการมาเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 เดือนกุมภาพันธ์ นางสิรินทรา ทาแกง -
38 บันทึกการมาเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 เดือนกุมภาพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
39 บันทึกการมาเรียนรายวิชาการงานอาชีพ 6 เดือนกุมภาพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
40 บันทึกการมาเรียนวิชาชุมนุมแอโรบิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เดือนกุมภาพันธ์ นางสิรินทรา ทาแกง -
41 บันทึกเวลาเรียนนักววิทย์รุ่นจิ๋ว 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ นางสิรินทรา ทาแกง -
42 บันทึกเวลาเรียนนักวิทย์รุ่นจิ๋ว 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ นางสิรินทรา ทาแกง -
43 รายงานการอบรมในชั้นเรียน (Hoomroom) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 เดือนกุมภาพันธ์ นางสิรินทรา ทาแกง -
44 รายงานการปฏฺบัติงานกิจกรรมยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย นางสิรินทรา ทาแกง -
45 รายงานการปฏฺบัติงานการร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน ปี 2563 ศาสตร์พระราชาเกมส์ นางสิรินทรา ทาแกง -
46 รายงานการปฏฺบัติงานต้อนรับประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ นางสิรินทรา ทาแกง -
47 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 98 ปี นางสิรินทรา ทาแกง -
48 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก นางสิรินทรา ทาแกง -
49 รายงานการเข้าร่วมมกิจกรรมกองจิตอาสาราชภักดี รปค 15 นางสิรินทรา ทาแกง -
50 รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน นางสิรินทรา ทาแกง -
51 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ MOU ภาคเรียนที่ 1.2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
52 การเขียนเรียงความผลงานที่ภาคภูมิใจ นางสิรินทรา ทาแกง -
53 แบบันทึกหลักฐานร่องรอยการประเมินการปฏิบัติงาน นางสิรินทรา ทาแกง -
54 โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
55 แผนวัดและประเมินผลรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
56 รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม PDCA นางสิรินทรา ทาแกง -
57 รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม PDCA นางสิรินทรา ทาแกง -
58 โครงสร้างรายวิชาการงานอาชีพ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
59 แผนวัดและประเมินผลรายวิชาการงานอาชีพ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
60 รายงานการปฏิบัติงาน รอบที่ ๑ นางสิรินทรา ทาแกง -
61 รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน PDCA นางสิรินทรา ทาแกง -
62 รายงานการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง เดือนกรกฎาคม 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
63 รายงานการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง เดือนสิงหาคม 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
64 รายงานการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง เดือนกันยายน 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
65 แบบันทึกการมาเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
66 แบบันทึกการมาเรียนการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
67 แบบันทึกการมาเรียนวิทย์รุ่นจิ๋ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
68 แบบันทึกการมาเรียนวิทย์รุ่นจิ๋ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสิรินทรา ทาแกง -
69 แบบันทึกการมาเรียนวิชาชุมนุม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นางสิรินทรา ทาแกง -
70 แบบันทึกการมาเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.4 นางสิรินทรา ทาแกง -
71 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน ตุลาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
72 บันทึกการมาเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 นางสิรินทรา ทาแกง -
73 บันทึกเวลาเรียน เดือนตุลาคม รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
74 บันทึกเวลาเรียน ประจำเดือนตุลาคม รายวิชาการงานอาชีพ 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
75 บันทึกเวลาเรียน เดือนตุลาคม รายวิชานักวิทย์รุ่นจิ๋ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
76 บันทึกเวลาเรียน เดือนตุลาคม รายวิชานักวิทย์รุ่นจิ๋ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสิรินทรา ทาแกง -
77 บันทึกเวลาเรียน เดือนตุลาคม ชุมนุมแอโรบิค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
78 รายงานการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง เดือนตุลาคม 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
79 รายงานการอบรมในชั้นเรียน (Hoomroom) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 นางสิรินทรา ทาแกง -
80 รายงานการปฏิบัติงาน ดูแลเขตพื้นทีรับผิดชอบชั้นประถมศึกาาปีที่ 6/4 ประจำเดือนตุลาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
81 โครงร่างงานวิจัย ปีการศึกษา 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
82 รายงานการปฏฺบัติงาน ด้านงานอนามัย การฉีดวัคซีนบาดทะยัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -