นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 156030014XXXX
 • วันเกิด : 08/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 093258XXXX
 • Facebook : วันวาน ที่ผ่านพ้น
 • Email : oijai.kli@rpg15.ac.th
 • Website : https://sites.google.com/a/rpg15.ac.th/english_krumeaw/home

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 357
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 PDCA เดือน กรกฎาคม 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม 05/08/2020 -
2 PDCA เดือน สิงหาคม 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม 16/09/2020 -
3 รายงานผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2563) นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
4 รายงานการฏิบัติตามMOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
5 PDCA เดือน กันยายน 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -