นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1136
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
  • วิทยฐานะ :
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดการสอน การวัดและประเมินผล รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ -
2 กำหนดการสอน การวัดและประเมินผล รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ -
3 โครงการกิจกรรมฝึกขับรถยนต์ นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ -
4 Self-Assessment Report:SAR 2.2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ -
5 รายงานผลการปฏิบัิติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ -
6 ผลงานที่ภาคภูมิใจ 63 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ -
7 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนMOU ปีการศึกษา 2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ -
8 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ -
9 รายงานการประชุมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/5 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ -
10 กำหนดการสอนภาคเรียนที่1 พุทธศักราช 2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ -
11 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือน กันยายน 2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ -
12 รายงานผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563) นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ -
13 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือน กรกฎาคม 2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ 01/07/2020 - 05/08/2020
14 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือน สิงหาคม2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ -
15 นำเสนอรายงานการปฏิบัติตามข้อตกลง (Memorandum of Understanding : MOU) ภาคเรียนที่1 ปีการศ฿กษา2564 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ -
16 แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan :ID - Plan) นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ -
17 รายงานผลการปฏิบัติงาน MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึักษา 2564 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ -
18 บันทึกขอใช้แผน นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ -
19 โครงสร้างเวลาเรียนและกำหนดการสอน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานม.2 1/2564 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ -
20 กำหนดการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื็นฐาน อ22101 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ -
21 แผนวัดและประเมินผล รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อ22101 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ -
22 กำหนดการสอนละแผนการวัดและประเมินผล วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ -
23 กำหนดการสอนและแผนวัดประเมินผลอังกฤษเพิ่มเติม ม.1 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ -
24 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA เดือนกรกฎาคม 2564 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ -
25 รายงานการสอนชดเชยช่วงภาวะวิกฤตโควิด – 19 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ -
26 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA เดือนสิงหาคม 2564 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ -
27 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ -