นายเจนณรงค์ แสงจันทร์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 11/11/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย ม.5 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
2 โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย ม.6 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
3 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาไทย (พื้นฐาน)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
4 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาไทย (พื้นฐาน)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
5 แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องกาพย์เห่เรือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
6 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
7 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SELF ASSESSMENT REPORT) ภาคเรียนที่2/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ 01/10/2020 - 30/04/2021
8 ผลการประเมินการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2 / 2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
9 เรียงความ เรื่องผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับตัวครูและนักเรียน นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
10 รายงานการปฏิบัติงานภาคเรียนที่1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
11 เรียงความผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับตัวครูและนักเรียน นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
12 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่5 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
13 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่6 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
14 แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
15 แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
16 แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
17 แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
18 แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
19 แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
20 แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
21 แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
22 แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
23 แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
24 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือน กรกฎาคม 2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
25 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือน สิงหาคม 2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
26 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือน กันยายน 2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
27 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำคณะกรรมการองค์การบริหารงานนักเรียน นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
28 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสภานักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 กับคณะมนตรีโรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
29 รายงานผลการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาวะผู้นำ คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
30 PLC กลุ่มงานทะเบียน นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
31 รายงานกิจกรรม 5ส. นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
32 รารายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือน ตุลาคม นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
33 รารายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือน พฤศจิกายน นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
34 รารายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือน พฤศจิกายน นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
35 รารายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือน ธันวาคม นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
36 รารายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือน มกราคม นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
37 แผนการวัดการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
38 แผนการวัดการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
39 รายงานการปฏิบัติงานภาคเรียนที่1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
40 ผลการประเมินการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2 / 2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
41 ผลการประเมินการปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ 22/07/2020 - 13/11/2020
42 โครงสร้างรายวิชา ม.5 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
43 โครงสร้างรายวิชา ม.6 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
44 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือน มิถุนายน 2564 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ 14/06/2021 - 30/06/2021
45 การงานกิจกรรม 5ส.ประจำเดือน มิถุนายน 2564 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ 14/06/2021 - 30/06/2021
46 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2564 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ 24/06/2021 - 24/06/2021
47 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอนโยบายสภานักเรียนต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 2564 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ 02/07/2021 - 02/07/2021
48 รายงานเวรประจำวันพุธ เดือนมิถุนายน 2564 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ 16/06/2021 - 30/06/2021
49 การประเมินการปฏิบัติงาน MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
50 รายงานเวรประจำวันพุธ เดือนกรกฎาคม 2564 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
51 รายงานเวรประจำวันพุธ เดือนสิงหาคม 2564 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
52 การงานกิจกรรม 5ส.ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
53 การงานกิจกรรม 5ส.ประจำเดือน สิงหาคม 2564 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
54 การงานกิจกรรม 5ส.ประจำเดือน กันยายน 2564 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
55 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือน กรกฎาคม2564 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
56 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือน สิงหาคม 2564 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
57 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือน กันยายน 2564 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
58 รายงานการปฏิบัติงาน SAR ภาคเรียนที่ 1/2564 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
59 โครงสร้างและกำหนดการสอนรายวิชาภาษาไทย ท32101 ม.5 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
60 โครงสร้างและกำหนดการสอนรายวิชาภาษาไทย ท33101 ม.6 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
61 แผนวัดและประเมินผลรายวิชาภาษาไทย ท32101 ระดับชั้น ม.5 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
62 แผนวัดและประเมินผลรายวิชาภาษาไทย ท33101 ระดับชั้น ม.6 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
63 แผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษไทย ท32101ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
64 แผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษไทย ท33101ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -