นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดการสอนวิชาเลือกเสรี กฎหมายเบื้องต้น ม.4 เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม 01/12/2020 - 09/04/2021
2 sar 2/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม -
3 PDCA เดือน มกราคม 2564 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม 01/01/2021 - 31/01/2021
4 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เทอม 2 / 2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม 01/10/2020 - 31/03/2021
5 Mou เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม 01/10/2020 - 31/03/2021
6 SAR ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม 01/07/2020 - 30/10/2020
7 pdca เดือน กุมภาพันธ์ 2564 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม 01/02/2021 - 28/02/2021
8 ผลงานที่ภาคภูมิใจ นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม 16/03/2021 - 16/03/2021
9 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการคุมสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม 13/03/2021 - 14/03/2021
10 กำหนดการสอนวิชาสังคมศึกษา วิชาประวัติศาสตร์ ม.4 เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม 01/12/2020 - 09/04/2021
11 PDCA เดือน ธันวาคม 2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม 01/12/2020 - 31/01/2021
12 รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม 28/08/2020 - 28/08/2020
13 PDCA เดือน กันยายน 2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม 01/09/2020 - 30/09/2020
14 PDCA เดือน สิงหาคม 2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม 01/08/2020 - 31/08/2020
15 รายงานผลการจัดงานเกษียณ ณ วัดพระธาตุผาเงา พ.ศ.2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม 27/08/2020 - 27/08/2020
16 รายงานผลการประชุมสัมมนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.เชียงของ นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม 16/10/2020 - 17/11/2020
17 PDCA เดือน ตุลาคม 2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม 01/10/2020 - 31/10/2020
18 mou 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม 18/09/2020 - 18/09/2020
19 รายงานผลการปฏิบัติงาน วันที่ 1 เม.ย.- 30ก.ย. 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม 18/09/2020 - 18/09/2020
20 PDCA เดือน กรกฎาคม 2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม -
21 pdca เดือน กรกฎาคม 2564 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม 01/07/2021 - 31/07/2021
22 5 ส ม.1.4 เดือน กรกฎาคม 2564 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม 01/07/2021 - 31/07/2021
23 pdca เดือน มิถุนายน 2564 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม 14/06/2021 - 30/06/2021
24 กำหนดกรสอนวิชาสังคมศึกษา ม.4 เทอม 1 2564 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม 14/06/2021 - 15/10/2021
25 pdca เดือน สิงหาคม 2564 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม 01/08/2021 - 31/08/2021
26 รายงาน mou 1.64 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม 14/06/2021 - 30/09/2021
27 5 ส ม.1.4 เดือน มิถุนายน 2564 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม 14/06/2021 - 30/06/2021
28 กิจกรรมค่ายเด็กดีก่อนเปิดภาคเรียน 2564 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม 14/06/2021 - 14/06/2021