นางจินตนา ธรรมวงค์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 357070033XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
2 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
3 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
4 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
5 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
6 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
7 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
8 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
9 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
10 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส "โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางจินตนา ธรรมวงค์ -
11 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม "จิตอาสา" นางจินตนา ธรรมวงค์ -
12 รายงานการปฏิบัติงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
13 ผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และโรงเรียน นางจินตนา ธรรมวงค์ -
14 บันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ภาคเรีบยที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
15 กำหนดการการจัดการเรียนรู้และการวิเคราะห์แผนการวัดการประเมินผล ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
16 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA เดือน กรกฏาคม ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ 06/07/2020 - 03/08/2020
17 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ 03/08/2020 - 01/09/2020
18 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
19 รายงานการคัดกรองความสามารถในการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา นางจินตนา ธรรมวงค์ 27/07/2020 - 15/09/2020
20 โครงร่างวิจัยในชั้นเรียน นางจินตนา ธรรมวงค์ 15/09/2020 - 30/10/2020
21 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๒ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
22 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๔ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
23 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๕ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
24 รายงานการปฏิบัติตามข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
25 รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ 01/07/2020 - 30/09/2020
26 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA เดือน กันยายน ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ 01/09/2020 - 30/09/2020
27 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๖ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
28 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๗ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
29 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๘ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
30 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๙ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
31 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๑๐ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
32 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๑๑ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
33 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๑๒ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
34 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
35 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม "โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล" นางจินตนา ธรรมวงค์ 01/10/2020 - 30/10/2020
36 รายงานการคัดกรองและการพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา นางจินตนา ธรรมวงค์ -
37 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ -