นายณัฐนันท์ พานทอง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 153070008XXXX
 • วันเกิด : 13/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 084-62XXXX
 • Facebook : https://www.facebook.com/pangpang.krap
 • Email : ppang-ppond@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 3591
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ ๑ นายณัฐนันท์ พานทอง 17/09/2020 - 17/09/2020
2 รายงานผลการปฏิบัติงาน นายณัฐนันท์ พานทอง -