นายณัฐนันท์ พานทอง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 13/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 084-62XXXX
 • Facebook : https://www.facebook.com/pangpang.krap
 • Email : ppang-ppond@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 3591
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ นายณัฐนันท์ พานทอง -
2 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู นายณัฐนันท์ พานทอง -
3 รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๓ นายณัฐนันท์ พานทอง -
4 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาไทย ม.๔ ๒/๒๕๖๓ นายณัฐนันท์ พานทอง -
5 โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย ม.๔ ๒/๒๕๖๓ นายณัฐนันท์ พานทอง -
6 การวิเคราะห์แผนการวัดการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย. ม.๔ ๒/๒๕๖๓ นายณัฐนันท์ พานทอง -
7 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาไทย ม.๕ ๒/๒๕๖๓ นายณัฐนันท์ พานทอง -
8 โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย ม.๕ ๒/๒๕๖๓ นายณัฐนันท์ พานทอง -
9 การวิเคราะห์แผนการวัดการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย. ม.๕ ๒/๒๕๖๓ นายณัฐนันท์ พานทอง -
10 รายงานผลการประเมินตนเอง (E-SAR) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ นายณัฐนันท์ พานทอง -
11 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (self-Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายณัฐนันท์ พานทอง -
12 รายงานผลงานที่ภาคภูมิใจ นายณัฐนันท์ พานทอง -
13 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ ๑ นายณัฐนันท์ พานทอง 17/09/2020 - 17/09/2020
14 รายงานผลการปฏิบัติงาน นายณัฐนันท์ พานทอง -
15 โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย และแผนวัดประเมินผล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ นายณัฐนันท์ พานทอง -
16 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ นายณัฐนันท์ พานทอง -
17 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู เดือนมิถุนายน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ นายณัฐนันท์ พานทอง -
18 รายงานการทำกิจกรรม ๕ ส เขตรับผิดชอบ ชั้น ม.๖/๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ นายณัฐนันท์ พานทอง -
19 รายงานการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันศุกร์ ประจำเดือนมิถุนายน นายณัฐนันท์ พานทอง -
20 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม MOU ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นายณัฐนันท์ พานทอง -