นางสาวมาลัย พรหมเมือง

ครูผู้สอน

 • อายุ 44 ปี
 • อายุราชการ -

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 11/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 064 98XXXX
 • Facebook :
 • Email : malaimalee144@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 4343
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงาน PDCA เดือนกุมภาพันธ์ 2564 นางสาวมาลัย พรหมเมือง -
2 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน นางสาวมาลัย พรหมเมือง -
3 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล ปีการศึกษา2563 นางสาวมาลัย พรหมเมือง -
4 รายงานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ นางสาวมาลัย พรหมเมือง -
5 รายงานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ นางสาวมาลัย พรหมเมือง -
6 รายงานผลการประเมินตนเอง 1/2563 นางสาวมาลัย พรหมเมือง -
7 กำหนดการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รหัสวิชา ค15101 ภาคเรียนที่ 2/2563 นางสาวมาลัย พรหมเมือง -
8 แผนการวัดและประเมินผล รายวิชา คณิตศาสตร์  รหัสวิชา ค 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่2/2563 นางสาวมาลัย พรหมเมือง -
9 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อน MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวมาลัย พรหมเมือง -
10 ความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นกับตนเองและผู้เรียน นางสาวมาลัย พรหมเมือง -
11 รายงานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ นางสาวมาลัย พรหมเมือง -
12 รายงานผลการปฏิบัติงาน นางสาวมาลัย พรหมเมือง -
13 แผนการวัดและประเมินผล รายวิชา คณิตศาสตร์  รหัสวิชา ค 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาวมาลัย พรหมเมือง -
14 กำหนดการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รหัสวิชา ค15101 ภาคเรียนที่ 1/2563 นางสาวมาลัย พรหมเมือง -
15 รายงานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาวมาลัย พรหมเมือง -
16 รายงานผลการปฏิบัติงาน PDCA เดือน พฤศจิกายน 2564 นางสาวมาลัย พรหมเมือง -
17 กำหนดการสอนวิชาคณิตศาสร์ป.5 ภาคเรียนที่ 2/2564 นางสาวมาลัย พรหมเมือง -
18 แผนการวัดและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวมาลัย พรหมเมือง -
19 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อน MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวมาลัย พรหมเมือง -
20 กำหนดการสอนคณิตศาสตร์ป.5 นางสาวมาลัย พรหมเมือง -
21 รายงานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการ PDCA เดือน มิถุนายน 2564 นางสาวมาลัย พรหมเมือง -
22 แผนการวัดและประเมินผลคณิตศาสตร์ป.5 นางสาวมาลัย พรหมเมือง -
23 รายงานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการ PDCA เดือนกรกฎาคม 2564 นางสาวมาลัย พรหมเมือง -
24 รายงานผลการปฏิบัติงาน รายงาน PDCA เดือนสิงหาคม 2564 นางสาวมาลัย พรหมเมือง -