นายธิติสรรค์ กันทะนิด

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157030012XXXX
 • วันเกิด : 28/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 096034XXXX
 • Facebook : https://www.facebook.com/kruchamp.thitizan.9
 • Email : kruchamp.math049@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 8021
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
2 รายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
3 กำหนดการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
4 แผนการวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
5 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
6 รายงานผล "ความสามารถในการอ่านและเขียน" ระดับชั้น ป.6/2 ปีการศึกษา 2/2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
7 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
8 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
9 รายงานผลการจัดกิจกรรม "เดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด" ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
10 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม MOU ต.ค.63 - มี.ค.64 (รอบ 6 เดือน) นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
11 รายงานผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับตัวครูและนักเรียน นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
12 รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาคณิตศาสตร์ นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
13 รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้วิธีตามใจฉันเพื่อเพิ่มความมีระเบียบวินัย นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
14 รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสร้างนิสัยการทำความสะอาดห้องเรียนตามหน้าที่เวรประจำวัน นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
15 กำหนดการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด 01/07/2020 - 06/11/2020
16 แผนการวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด 01/07/2020 - 06/11/2020
17 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด 01/07/2020 - 31/07/2020
18 รายงานผล "ความสามารถในการอ่านและเขียน" ระดับชั้น ป.6/2 ปีการศึกษา 1/2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
19 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
20 รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองสำหรับข้าราชการครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
21 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
22 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
23 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน รอบ ต.ค.63 - มี.ค.64 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -