นางศิริพร วุฒิการณ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 04/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 090 31XXXX
 • Facebook :
 • Email : siriphon.wut@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 โครงร่างวิจัยในชั้นเรียน ชั้น ป.1-1 ภาคเรียนที่ 2-2563 นางศิริพร วุฒิการณ์ -
2 รายงาน PDCA ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/12/2020 - 30/12/2020
3 รายงานผลงานที่ภาคภูมิใจ นางศิริพร วุฒิการณ์ -
4 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ภาคเรียนที่ 2 - 2563 นางศิริพร วุฒิการณ์ 20/04/2021 - 20/04/2021
5 แผนจัดการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น ป.1 หน่วยที่ 7 เพื่อนรักเพื่อนเล่น นางศิริพร วุฒิการณ์ 27/11/2020 - 04/12/2020
6 แผนจัดการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น ป.1 หน่วยที่ 8 พูดเพราะ นางศิริพร วุฒิการณ์ 27/11/2020 - 05/02/2021
7 แผนจัดการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น ป.1 หน่วยที่ 9 เกือบไป นางศิริพร วุฒิการณ์ 27/11/2020 - 05/02/2021
8 แผนจัดการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น ป.1 หน่วยที่ 10 เพื่อนรู้ใจ นางศิริพร วุฒิการณ์ 27/11/2020 - 04/12/2020
9 แผนจัดการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น ป.1 หน่วยที่ 11 ช้างน้อยน่ารัก นางศิริพร วุฒิการณ์ 27/11/2020 - 04/12/2020
10 แผนจัดการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น ป.1 หน่วยที่ 12 วันสงกรานต์ นางศิริพร วุฒิการณ์ 27/11/2020 - 04/12/2020
11 รายงานPDCA ประจำเดือน มกราคม 2564 นางศิริพร วุฒิการณ์ 04/01/2021 - 29/01/2021
12 รายงานผลการใช้แผนจัดการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยที่ 7 เพื่อนรักเพื่อนเล่น นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/12/2020 - 18/12/2020
13 รายงานผลการใช้แผนจัดการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยที่ 8 พูดเพราะ นางศิริพร วุฒิการณ์ 21/12/2020 - 07/01/2021
14 รายงานผลการใช้แผนจัดการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น หน่วยที่ 9 เกือบไป นางศิริพร วุฒิการณ์ 11/01/2021 - 26/01/2021
15 รายงานกิจกรรม 5 ส ประจำเดือน มกราคม 2564 นางศิริพร วุฒิการณ์ -
16 รายงานการจัดกิจกรรม 5 ส เดือนกุมภาพันธ์ 2564 นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/02/2021 - 26/02/2021
17 รายงานผลการใช้แผนภาษาไทย หน่วยที่ 10 เพื่อนรู้ใจ นางศิริพร วุฒิการณ์ 26/01/2021 - 16/02/2021
18 รายงานผลการใช้แผนภาษาไทย หน่วยที่ 11 ช้างน้อยน่ารัก นางศิริพร วุฒิการณ์ 17/02/2021 - 09/03/2021
19 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน นางศิริพร วุฒิการณ์ -
20 แผนการวัดผลประเมินผล ชั้น ป.1 วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคม ประวัติศาสตร์ กอท. ศิลปะ ภาคเรียนที่ 2 -2563 นางศิริพร วุฒิการณ์ -
21 กำหนดการสอนวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2-2563 นางศิริพร วุฒิการณ์ -
22 กำหนดการสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป. 1 ภาคเรียนที่ 2 -2563 นางศิริพร วุฒิการณ์ -
23 รายงาน PDCA ประจำเดือน ธันวาคม 2563 นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/12/2020 - 30/12/2020
24 รายงานผลการ ทดสอบการอ่าน ชั้น ป.1-1 ภาคเรียนที่ 2- ธค 63- นางศิริพร วุฒิการณ์ 28/12/2020 - 04/01/2021
25 รายงานการปฏิบัติงานตามข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่ 2-2563 นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/10/2020 - 16/03/2021
26 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (self-Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/07/2020 - 13/11/2020
27 รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมยุวกาชาด ระดับชั้น ป.1-3 ปีการศึกษา 2563 นางศิริพร วุฒิการณ์ 16/02/2021 - 19/02/2021
28 รายงาน PDCA ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/02/2021 - 25/02/2021
29 รายงานการปฏิบัติงานตามข้อตกลง MOU การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน ภาคเรียนเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/04/2020 - 17/09/2020
30 รายงาน (PDCA) ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๓ นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/09/2020 - 30/10/2020
31 รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๓ เพื่อนกัน นางศิริพร วุฒิการณ์ 11/09/2020 - 11/09/2020
32 รายงาน PDCA ประจำเดือน สิงหาคม 2563 นางศิริพร วุฒิการณ์ 03/08/2020 - 30/09/2020
33 รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๒ ภูผา นางศิริพร วุฒิการณ์ 24/07/2020 - 19/08/2020
34 กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1-2563 นางศิริพร วุฒิการณ์ 15/05/2020 - 01/07/2020
35 กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1-2563 นางศิริพร วุฒิการณ์ 13/05/2020 - 01/07/2020
36 กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ขั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1-2563 นางศิริพร วุฒิการณ์ 13/05/2020 - 01/07/2020
37 กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ขั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1-2563 นางศิริพร วุฒิการณ์ 13/05/2020 - 01/07/2020
38 กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ขั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1-2563 นางศิริพร วุฒิการณ์ 13/05/2020 - 01/07/2020
39 แผนการวัด ประเมินผล ภาษาไทย คณิต สังคม ประวัติ กอท. ศิลปะ ชั้น แ.1 ภาคเรียนที่ 1-2563 นางศิริพร วุฒิการณ์ 13/05/2020 - 01/07/2020
40 รายงาน PDCA ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/07/2020 - 31/07/2020
41 แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๑ ใบโบกใบบัว นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/06/2020 - 30/06/2020
42 แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๒ ภูผา นางศิริพร วุฒิการณ์ 13/05/2020 - 30/06/2020
43 แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๓ เพื่อนกัน นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/06/2020 - 30/06/2020
44 แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๔ ตามหา นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/06/2020 - 30/06/2020
45 แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๕ ไปโรงเรียน นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/06/2020 - 30/06/2020
46 แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๖ โรงเรียนลูกช้าง นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/06/2020 - 30/06/2020
47 รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๑ ใบโบกใบบัว นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/07/2020 - 26/07/2020
48 รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563-30กันยายน 2563) นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/04/2020 - 18/09/2020
49 รายงานผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1/1 ครั้งที่ 1-2563 (11 สิงหาคม 2563) นางศิริพร วุฒิการณ์ 10/08/2020 - 11/08/2020
50 รายงานผลการใช้แผนจัดการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น ป.1 หน่วยที่ 3เพื่อนกัน นางศิริพร วุฒิการณ์ 19/06/2021 - 06/08/2021
51 รายงานผลการใช้แผนจัดการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น ป.1 หน่วยที่ 4 ตามหา นางศิริพร วุฒิการณ์ 09/08/2021 - 17/08/2021
52 รายงานPDCA ประจำเดือน สิงหาคม 2564 นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/08/2021 - 31/08/2021
53 รายงานกิจกรรม 5 ส ประจำเดือน สิงหาคม 2564 นางศิริพร วุฒิการณ์ 02/08/2021 - 31/08/2021
54 โครงร่างวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1-2564 นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/09/2021 - 06/09/2021
55 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตาม MOU ภาคเรียนที่ 1-2564 นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/04/2021 - 13/09/2021
56 รายงาน PDCA ประจำเดือน กันยายน 2564 นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/09/2021 - 30/10/2021
57 รายงาน กิจกรรม 5 ส ประจำเดือน กันยายน 2564 นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/09/2021 - 29/10/2021
58 รายงานผลการใช้แผนจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นป.1 หน่วยที่ 5 ไปโรงเรียน นางศิริพร วุฒิการณ์ 24/08/2021 - 08/09/2021
59 รายงานผลการใช้แผนจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้น ป.1 หน่วยที่ 6 โรงเรียนลูกช้าง นางศิริพร วุฒิการณ์ 21/09/2021 - 01/10/2021
60 กำหนดการสอน ภาษาไทย ป.1 ภาคเรียนที่ 1-2564 นางศิริพร วุฒิการณ์ 26/05/2021 - 31/05/2021
61 กำหนดการสอน คณิตศาสตร์ ป.1 ภาคเรียนที่ 1-2564 นางศิริพร วุฒิการณ์ 26/05/2021 - 31/05/2021
62 กำหนดการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.1 ภาคเรียนที่ 1-2564 นางศิริพร วุฒิการณ์ 26/05/2021 - 31/05/2021
63 กำหนดการสอน ประวัติศาสตร์ ป.1 ภาคเรียนที่ 1-2564 นางศิริพร วุฒิการณ์ 26/05/2021 - 31/05/2021
64 กำหนดการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ภาคเรียนที่ 1-2564 นางศิริพร วุฒิการณ์ 26/05/2021 - 31/05/2021
65 กำหนดการสอน ศิลปะ ป.1 ภาคเรียนที่ 1-2564 นางศิริพร วุฒิการณ์ 26/05/2021 - 31/05/2021
66 แผนการวัดและประเมินผล ภาษาไทย คณิต สังคม ประวัติศาสตร์ กอท. ศิลปะ ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1-2564 นางศิริพร วุฒิการณ์ 26/05/2021 - 31/05/2021
67 รายงานPDCA ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/07/2021 - 30/07/2021
68 รานงานผลการใช้แผนจัดการเรียนรู้ ภาษาไทยหน่วยที่ 2 ภูผา นางศิริพร วุฒิการณ์ 16/07/2021 - 16/07/2021
69 รายงานกิจกรรม 5 ส ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/07/2021 - 30/07/2021
70 แผนจัดการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น ป.1 หน่วยที่ 1 ใบโบกใบบัว นางศิริพร วุฒิการณ์ 02/06/2021 - 30/07/2021
71 แผนจัดการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น ป.1 หน่วยที่ 2 ภูผา นางศิริพร วุฒิการณ์ 02/07/2021 - 30/07/2021
72 แผนจัดการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น ป.1 หน่วยที่ 3 เพื่อนกัน นางศิริพร วุฒิการณ์ 02/07/2021 - 30/07/2021
73 แผนจัดการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น ป.1 หน่วยที่ 4 ตามหา นางศิริพร วุฒิการณ์ 02/07/2021 - 30/07/2021
74 แผนจัดการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น ป.1 หน่วยที่ 5 ไปโรงเรียน นางศิริพร วุฒิการณ์ 02/07/2021 - 30/07/2021
75 แผนจัดการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น ป.1 หน่วยที่ 6 โรงเรียนลูกช้าง นางศิริพร วุฒิการณ์ 02/07/2021 - 30/07/2021
76 รายงานPDCA ประจำเดือน มิถุนายน 2564 นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/06/2021 - 30/06/2021
77 รายงานกิจกรรม 5 ส ประจำเดือน มิถุนายน 2564 นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/06/2021 - 30/06/2021
78 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตาม MOU ภาคเรียนที่ 1- 2564 นางศิริพร วุฒิการณ์ 01/04/2021 - 13/09/2021
79 รายงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1-2654 นางศิริพร วุฒิการณ์ 16/08/2021 - 08/10/2021
80 รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1-2564 นางศิริพร วุฒิการณ์ 03/05/2021 - 29/10/2021