นายอนุกุล นามปัน

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 2832
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลงานการปฎิบัติงานที่ภาคภูมิใจ นายอนุกุล นามปัน -
2 PDCA ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เทอมที่2ปีการศึกษา2563 นายอนุกุล นามปัน -
3 PDCA ประจำเดือน มกราคม 2564 เทอมที่2ปีการศึกษา2563 นายอนุกุล นามปัน -
4 PDCA ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เทอมที่2ปีการศึกษา2563 นายอนุกุล นามปัน -
5 รายงานการใช้แผนวิชาดนตรีชั้นป.3เทอม2ปีการศึกษา2563 นายอนุกุล นามปัน -
6 รายงานการใช้แผนวิชาดนตรีชั้นป.4เทอม2ปีการศึกษา2563 นายอนุกุล นามปัน -
7 รายงานการใช้แผนวิชาดนตรีชั้นป.5เทอม2ปีการศึกษา2563 นายอนุกุล นามปัน -
8 รายงานการใช้แผนวิชาดนตรีชั้นป.6เทอม2ปีการศึกษา2563 นายอนุกุล นามปัน -
9 รายงานMOU 10ข้อ ปีการศึกษา2563 นายอนุกุล นามปัน -
10 รายงานประเมินตนเองSAR เทอม 2 ปีการศึกษา2563 นายอนุกุล นามปัน -
11 รายงานวิจัยในชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ปีการศึกษา2563 นายอนุกุล นามปัน -
12 บันทึกร่องรอยการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา2563 นายอนุกุล นามปัน -
13 รายงานประเมินตนเองSAR เทอม 1 ปีการศึกษา2563 นายอนุกุล นามปัน -
14 แผนจัดการเรียนรู้ดนตรี ป4 นายอนุกุล นามปัน -
15 แผนจัดการเรียนรู้ดนตรี ป.5 นายอนุกุล นามปัน -
16 แผนจัดการเรียนรู้ดนตรี ป.6 นายอนุกุล นามปัน -
17 แผนการวัดผลและประเมินผลวิชาดนตรีระดับชั้นป.4ปีการศึกษา2563 นายอนุกุล นามปัน -
18 แผนการวัดผลและประเมินผลวิชาดนตรีระดับชั้นป.6ปีการศึกษา2563 นายอนุกุล นามปัน -
19 โครงสร้างรายวิชาดนตรีชั้นประถมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2563 นายอนุกุล นามปัน -
20 โครงสร้างรายวิชาดนตรีชั้นประถมศึกษาปีที่5ปีการศึกษา2563 นายอนุกุล นามปัน -
21 โครงสร้างรายวิชาดนตรีชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563 นายอนุกุล นามปัน -
22 PDCA ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เทอมที่1ปีการศึกษา2563 นายอนุกุล นามปัน -
23 แผนการวัดผลและประเมินผลวิชาดนตรีระดับชั้นป.5ปีการศึกษา2563 นายอนุกุล นามปัน -
24 แบบรายงานผลการปฎิบัติงานเทอม1ปี2563 นายอนุกุล นามปัน -
25 แผนจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีชั้นป6ปี2564 นายอนุกุล นามปัน -
26 โครงสร้างรายวิชาดนตรีป6ปี2564 นายอนุกุล นามปัน -
27 กำหนดการสอนการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีชั้นป6ปี2564 นายอนุกุล นามปัน -
28 การรายงานการปฏิบัติงานตามข้อตกลงMOU/2564 นายอนุกุล นามปัน -
29 PDCA ประจำเดือน มิถุนายน 2564 เทอมที่1ปีการศึกษา2564 นายอนุกุล นามปัน -
30 PDCA ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 เทอมที่1ปีการศึกษา2564 นายอนุกุล นามปัน -
31 PDCA ประจำเดือน สิงหาคม 2564 เทอมที่1ปีการศึกษา2564 นายอนุกุล นามปัน -