ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 155990012XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email : nutdanai.cha@rpg15.ac.th
 • Website : E-Learning KruNutdanai

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 804
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ภาคเรียนที่ 1/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ 30/11/2020 - 30/11/2020
2 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Outline) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ -
3 แผนการวัดและประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ -
4 PDCA รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน เดือน กรกฎาคม 2563 covid19 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ 01/07/2020 - 05/08/2020
5 PDCA รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน เดือน สิงหาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ 01/08/2020 - 31/08/2020
6 รายงานผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ว่าที่ร้อยตรีณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ 12563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563) ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ 01/04/2020 - 30/09/2020
7 รายงานการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สู่การปฏิบัติรอบหกเดือน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563) ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ 01/04/2020 - 30/09/2020