นางสาวดาราทอง เลิกการ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 938
  • วิทยฐานะ :
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แผนการวัดผลประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/12/2020 - 09/04/2021
2 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Outline) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/12/2020 - 09/04/2021
3 รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/07/2020 - 20/11/2020
4 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียน1 ปีการศึกษา2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/07/2020 - 20/11/2020
5 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือนธันวาคม 2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/12/2020 - 29/01/2021
6 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนธันวาคม 2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/12/2020 - 29/01/2021
7 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนมกราคม 2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/01/2021 - 29/01/2021
8 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนมกราคม 2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/01/2021 - 29/01/2021
9 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/02/2021 - 26/02/2021
10 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/02/2021 - 26/02/2021
11 รายงานการปฏิบัติตาม MOU โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) รอบ6เดือน ปีการศึกษา 2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ -
12 ผลงานที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียน ตนเอง ผู้ร่วมงาน และสถานศึกษา นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/10/2020 - 16/03/2021
13 รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองสำหรับข้าราชการครู ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 นางสาวดาราทอง เลิกการ -
14 แผนการวัดผลประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ -
15 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Outline) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ -
16 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจาเดือนกรกฎาคม 2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/07/2020 - 31/07/2020
17 รายงานการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ นางสาวดาราทอง เลิกการ 22/08/2020 - 23/08/2020
18 รายงานการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการสื่อสารการสอนตามโครงการ ผลิตสื่อชุดกิจกรรมวีดีทัศน์การสอนเชื่อมโยงสู่ Active Learning นางสาวดาราทอง เลิกการ 15/09/2020 - 15/09/2020
19 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม 2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ 03/08/2020 - 31/08/2020
20 รายงานการประเมินตนเอง(SAR) รอบที่2 เดือนเมษายน-กันยายน 2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/04/2020 - 30/09/2020
21 รายงานการเข้าร่วมประชุมสรุปงานโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ นางสาวดาราทอง เลิกการ 24/09/2020 - 24/09/2020
22 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนกันยายน 2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/09/2020 - 30/09/2020
23 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนตุลาคม 2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/10/2020 - 30/11/2020
24 รายงานผลการประชุมสัมมนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) นางสาวดาราทอง เลิกการ 16/10/2020 - 17/10/2020
25 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/10/2020 - 30/10/2020