นางสาวสะไบทิพ อุปละ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 163080002XXXX
 • วันเกิด : 20/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แผนการวัดผลประเมินผล นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
2 รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน นางสาวสะไบทิพ อุปละ 01/07/2020 - 18/07/2020
3 รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
4 PDCA เดือนสิงหาคม 2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
5 การปฏิบัติงานตามข้อตกลง MOU นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
6 รายงานผลการปฎิบัติงานปีการศึกษา 2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
7 รายงานการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) นางสาวสะไบทิพ อุปละ -