นางชนารดี พรมจันทร์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 352110011XXXX
 • วันเกิด : 30/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087190XXXX
 • Facebook :
 • Email : chanaradee.pro@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/07/2020 - 13/11/2020
2 รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน นางชนารดี พรมจันทร์ 01/07/2020 - 31/07/2020
3 รายงานการประเมิน-SDQ-ชั้น-ม3.2-ปี-2563 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/07/2020 - 31/07/2020
4 รายงานผลการเป็นวิทยากรโครงการ-ค่ายภาวะผู้นำคณะกรรมการสภานักเรียน63 นางชนารดี พรมจันทร์ 14/07/2020 - 16/07/2020
5 ปฏิบัติตาม MOU ข้อที่ 1,2 รายงานผลการเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ-พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรฯ นางชนารดี พรมจันทร์ 24/07/2020 - 24/07/2020
6 ปฏิบัติตาม MOU ข้อที่ 1,2 รายงานผลการเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นางชนารดี พรมจันทร์ 11/08/2020 - 11/08/2020
7 ปฏิบัติตาม MOU ข้อที่ 3,7 รายงานผล PDCA กรกฎาคม 63 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/07/2020 - 31/07/2020
8 ปฏิบัติตาม MOU ข้อที่ 8 ID plan นางชนารดี พรมจันทร์ ปีการศึกษา 63 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/07/2020 - 30/04/2021
9 เสนอโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน วิทยาศาสตร์3 ม.2 เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 ตาม MOU ข้อที่ 3 5 6 7 นางชนารดี พรมจันทร์ 25/08/2020 - 30/11/2020
10 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ชนาดีครั้ง2.63 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/04/2020 - 30/09/2020
11 ปฏิบัติตาม MOU ข้อที่ 3,5 กำหนดการสอน1.63 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/07/2020 - 30/11/2020