นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 857087601XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 091851XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานPDCAประจำเดือนธันวาคม 2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
2 รายงานPDCAประจำเดือนกรกฎาคม นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
3 เค้าโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
4 รายงานPDCAประจำเดือนสิงหาคม2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
5 รายงานแผนหลังสอน นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
6 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
7 รายงานPDCAประจำเดือนกันยายน นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
8 รายงานPDCAประจำเดือนตุลาคม นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
9 รายงานMOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
10 รายงานสังเคราะห์ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
11 รายงานผลการประเมินตนเอง(E-SAR) นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -