นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157990020XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 งานวิจัย ขาดความรับผิดชอบในการทำความสะอาด เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
2 SAR รายบุคคล ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
3 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
4 แผนการวัดผลประเมินผล ทวิศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
5 การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
6 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนธันวาคม2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
7 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนมกราคม2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
8 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนกุมภาพันธ์2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
9 การรายงานการปฏิบัติตาม-Mouภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
10 ผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับตัวครู และนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
11 การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
12 การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
13 PLC กลุ่มสาระการงานอาชีพ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
14 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนกรกฎาคม 2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
15 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนสิงหาคม 2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
16 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
17 แผนการวัดผลประเมินผล ทวิศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
18 การรายงานการปฏิบัติตาม-Mouภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
19 การรายงานการปฏิบัติตาม-Mouภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
20 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
21 การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
22 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนกันยายน 2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -