นางสาวศศิพิมล พวงลำใย

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1935
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
  • วิทยฐานะ :
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แผนวัดผลประเมินผลรายวิชาคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
2 แผนวัดผลประเมินผลรายวิชาคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
3 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
4 รายงานการใช้แผน เรื่องอสมการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทีี่ 3 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
5 รายงานผลการปฎิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนกรกฏาคม ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
6 รายงานผลการปฎิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
7 รายงานผลการปฎิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
8 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
9 รายงานผลการปฎิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -