นายคมกริช พลหาญ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157040010XXXX
 • วันเกิด : 18/11/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087567XXXX
 • Facebook : https://www.facebook.com/lee.hyunae.92
 • Email : mtg_thoeng@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 2147483647
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 4535

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่