นายภานุวัฒน์ พัฒนา

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 155070010XXXX
 • วันเกิด : 12/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 096269XXXX
 • Facebook :
 • Email : p.panuwat@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 2033
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 098560
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงาน นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
2 กำหนดการสอนรายชั่วโมง และแผนการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ประจำปี รายวิชาวิทยาศาสตร์ เทอม 2 นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
3 รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
4 รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
5 รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนมกราคม นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
6 การวางแผนปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA เดือนกุมภาพันธ์ นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
7 รายงานผลการปฏิบัติงานตามMOU นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
8 รายงานความภาคภูมิใจ นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
9 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน ร่องรอย นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
10 การวางแผนปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA เดือนกรกฎาคม นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
11 การวางแผนปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA เดือนสิงหาคม นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
12 การกำหนดแผนการวัดและประเมินผลรายปี รายวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
13 รายงาน การกำหนดการสอนรายชั่วโมง รายวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
14 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน่วยที่ 1 นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
15 โครงสร้างแผน นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
16 การวางแผนปฏิบัติงาน นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
17 การวางแผนปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA เดือนกันยายน นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
18 การวางแผนปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA เดือนตุลาคม นายภานุวัฒน์ พัฒนา -