นายเกรียงไกร โนชัย

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157040001XXXX
 • วันเกิด : 14/11/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 094738XXXX
 • Facebook :
 • Email : japan_to@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 757
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 166772
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 SAR ครู 62 2 เทอม เกรียงไกร นายเกรียงไกร โนชัย -
2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน1-63 นายเกรียงไกร โนชัย -
3 การวิเคราะห์แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียน นายเกรียงไกร โนชัย -
4 กำหนดการสอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 นายเกรียงไกร โนชัย -
5 รายงานบันทึกตามข้อตกลงความร่วมมือ PDCA กรกฎ นายเกรียงไกร โนชัย -
6 รายงานบันทึกตามข้อตกลงความร่วมมือ PDCA สิงห นายเกรียงไกร โนชัย -