นางนันทนา ทาอิน

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157080003XXXX
 • วันเกิด : 20/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 093591XXXX
 • Facebook :
 • Email : Nunthana.tha@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 3090
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : -
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : C.B.T.C.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 นางนันทนา ทาอิน -
2 กำหนดการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางนันทนา ทาอิน -
3 แผนการวัดและประเมินผลรายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม 4 นางนันทนา ทาอิน -
4 แผนการวัดและประเมินผลรายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม 5 นางนันทนา ทาอิน -
5 แผนการวัดและประเมินผลรายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม 6 นางนันทนา ทาอิน -
6 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 นางนันทนา ทาอิน -
7 รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนเมษายน-ตุลาคม 2563 นางนันทนา ทาอิน -
8 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนกันยายน 2563 นางนันทนา ทาอิน -
9 รายงานกิจกรรมการอบรมในชั้นเรียน (Home Room) นางนันทนา ทาอิน -
10 รายงานกิจกรรมการอบรมในชั้นเรียน (Home Room) ประจำเดือนตุลาคม 2563 นางนันทนา ทาอิน -
11 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม นางนันทนา ทาอิน -
12 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนตุลาคม 2563 นางนันทนา ทาอิน -
13 รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนการสอน นางนันทนา ทาอิน -
14 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางนันทนา ทาอิน -
15 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report:SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีกรศึกษา 2563 นางนันทนา ทาอิน -