นายวรัท สมวงศ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 3453
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
  • วิทยฐานะ : ครู
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงาน PDCA เดือน กุมภาพันธ์ 63 ม.1 นายวรัท สมวงศ์ 11/03/2021 -
2 รายงาน PDCA เดือน กุมภาพันธ์ 63 ม.3 นายวรัท สมวงศ์ 11/03/2021 -
3 รายงาน 5 ส เดือน กุมภาพันธ์ 64 นายวรัท สมวงศ์ 11/03/2021 -
4 ผลงานที่ภาคภูมิใจ นายวรัท สมวงศ์ -
5 ผลงานที่ภาคภูมิใจ นายวรัท สมวงศ์ -
6 บันทึกร่องรอยหลักฐาน นายวรัท สมวงศ์ 16/03/2021 -
7 รายงาน MOU 2/63 นายวรัท สมวงศ์ 16/03/2021 -
8 รายงาน PDCA เดือน มกราคม 63 ม.1 นายวรัท สมวงศ์ 03/02/2021 - 03/02/2021
9 รายงาน PDCA เดือน มกราคม 63 ม.3 นายวรัท สมวงศ์ 03/02/2021 - 03/02/2021
10 รายงานกิจกรรม 5ส เดือน มกราคม นายวรัท สมวงศ์ 03/02/2021 - 03/02/2021
11 รายงานการจัดกิจกรรมสร้างแกนนำกองจิตอาสา นายวรัท สมวงศ์ 03/02/2021 - 03/02/2021
12 รายงานกิจกรรมกองจิตอาสา นายวรัท สมวงศ์ 03/02/2021 - 03/02/2021
13 รายงาน PDCA เดือน ธันวาคม 63 ม.1 นายวรัท สมวงศ์ 04/01/2021 - 04/01/2021
14 รายงาน PDCA เดือน ธันวาคม 63 ม.3 นายวรัท สมวงศ์ 04/01/2021 - 04/01/2021
15 รายงานการใช้แผน นายวรัท สมวงศ์ 04/01/2021 - 04/01/2021
16 รายงานกิจกรรม 5 ส นายวรัท สมวงศ์ 04/01/2021 - 04/01/2021
17 รายงาน PDCA เดือน ตุลาคม 63 ม.1 นายวรัท สมวงศ์ 05/11/2020 - 05/11/2020
18 รายงาน PDCA เดือน ตุลาคม 63 ม.3 นายวรัท สมวงศ์ 05/11/2020 - 05/11/2020
19 รายงานผลการปฏิบัติงาน 1/63 นายวรัท สมวงศ์ 05/11/2020 - 05/11/2020
20 รายงานประชุมผู้ปกครอง1/63 นายวรัท สมวงศ์ 05/11/2020 - 05/11/2020
21 รายงานการไปราชการ นายวรัท สมวงศ์ 05/11/2020 - 05/11/2020
22 กำหนดการสอนวิชาสังคม ส23102 นายวรัท สมวงศ์ 01/12/2020 - 01/12/2020
23 กำหนดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ส23104 นายวรัท สมวงศ์ 01/12/2020 - 01/12/2020
24 แผนวัดและประเมินผล ส23102 นายวรัท สมวงศ์ 01/12/2020 - 01/12/2020
25 แผนวัดและประเมินผล ส23104 นายวรัท สมวงศ์ 01/12/2020 - 01/12/2020
26 รายงาน PDCA เดือน กันยายน 63 ม.1 นายวรัท สมวงศ์ -
27 รายงาน PDCA เดือน กันยายน 63 ม.3 นายวรัท สมวงศ์ -
28 รายงานผลการปฏิบัติงาน 1 ตค.63 นายวรัท สมวงศ์ 17/09/2020 -
29 รายงาน PDCA เดือน สิงหาคม 63 ม.1 นายวรัท สมวงศ์ 01/09/2020 -
30 รายงาน PDCA เดือน สิงหาคม 63 ม.3 นายวรัท สมวงศ์ 01/09/2020 -
31 การประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร นายวรัท สมวงศ์ 10/07/2020 -
32 รายงานการเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2563 นายวรัท สมวงศ์ 03/06/2020 -
33 ทบทวนผู้กำกับนักศึกษาทหาร นายวรัท สมวงศ์ 15/07/2020 -
34 รายงานผลการเข้าร่วม "งานมุทิตา กษิณานุสรณ์" นายวรัท สมวงศ์ 10/09/2020 -
35 รายงานผลการเป็นวิทยากรโครงการ “ค่ายภาวะผู้นำคณะกรรมการสภานักเรียน” ปีการศึกษา 2563 นายวรัท สมวงศ์ 23/07/2020 -
36 รายงานผลการเข้าร่วมงาน “มหกรรมศิลปาชีพ และเกษตรธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง” นายวรัท สมวงศ์ 14/08/2020 -
37 กำหนดการสอนวิชาสังคม ส23101 นายวรัท สมวงศ์ 01/06/2020 - 31/10/2020
38 แผนวัดและประเมินผววิชาสังคมศึกษา ส23101 นายวรัท สมวงศ์ 01/06/2020 - 31/10/2020
39 กำหนดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ส23103 นายวรัท สมวงศ์ 01/06/2020 - 31/10/2020
40 แผนวัดและประเมินผววิชาประวัติศาสตร์ ส23103 นายวรัท สมวงศ์ 01/06/2020 - 31/10/2020
41 รายงาน PDCA เดือน กรกฎาคม 63 ม.1 นายวรัท สมวงศ์ 03/08/2020 -
42 รายงาน PDCA เดือน กรกฎาคม 63 ม.3 นายวรัท สมวงศ์ 03/08/2020 -
43 รายงานผลการเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 นายวรัท สมวงศ์ 27/07/2020 -
44 รายงาน PDCA เดือน มิถุนายน 64 ม.1 นายวรัท สมวงศ์ 02/07/2021 - 02/07/2021
45 รายงาน PDCA เดือน มิถุนายน 64 ม.3 นายวรัท สมวงศ์ 02/07/2021 - 02/07/2021
46 รายงาน PDCA เดือน มิถุนายน 64 ม.3 นายวรัท สมวงศ์ 02/07/2021 - 02/07/2021
47 รายงาน PDCA เดือน กรกฎาคม 64 ม.1 นายวรัท สมวงศ์ 03/08/2021 -
48 รายงาน PDCA เดือน กรกฎาคม 64 ม.3 นายวรัท สมวงศ์ 03/08/2021 -
49 รายงานการทำกิจกรรม 5 ส เดือน กรกฎาคม 64 นายวรัท สมวงศ์ 03/08/2021 -
50 รายงานผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม นายวรัท สมวงศ์ 16/08/2021 -
51 กำหนดการสอนวิชาสังคม ส23101 นายวรัท สมวงศ์ 25/05/2021 - 25/05/2021
52 แผนวัดและประเมินผววิชาสังคมศึกษา ส23101 นายวรัท สมวงศ์ 25/05/2021 -
53 กำหนดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ส23103 นายวรัท สมวงศ์ 25/05/2021 -
54 แผนวัดและประเมินผววิชาประวัติศาสตร์ ส23103 นายวรัท สมวงศ์ 25/05/2021 -
55 กำหนดการสอนรายวิชา ส32103 นายวรัท สมวงศ์ 25/05/2021 -
56 แผนวัดผลและประเมินผล ส32104 นายวรัท สมวงศ์ 25/05/2021 -
57 รายงาน PDCA เดือน สิงหาคม 64 ม.1 นายวรัท สมวงศ์ -
58 รายงาน PDCA เดือน สิงหาคม 64 ม.1 นายวรัท สมวงศ์ -
59 รายงานกิจกรรม 5 ส สิงหาคม 64 นายวรัท สมวงศ์ -