นางสาวกาญจนา คำปิง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 24/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087177XXXX
 • Facebook : karnjana kumping
 • Email : karnjana.kum@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานโครงสร้างรายวิชาและกำหนดการสอน นางสาวกาญจนา คำปิง -
2 รายงานโครงสร้างรายวิชาและกำหนดการสอน นางสาวกาญจนา คำปิง -
3 รายงานโครงสร้างรายวิชาและกำหนดการสอน นางสาวกาญจนา คำปิง -
4 รายงานpdca ประจำเดือนธันวาคม 2563 นางสาวกาญจนา คำปิง -
5 รายงานpdca ประจำเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2563 นางสาวกาญจนา คำปิง -
6 รายงานpdca ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา2563 นางสาวกาญจนา คำปิง -
7 รายงาน mou ภาคเรียนที่ 2/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง -
8 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (self-Assessment Report: SAR) นางสาวกาญจนา คำปิง -
9 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (self-Assessment Report: SAR) นางสาวกาญจนา คำปิง -
10 รายงานความภาคภูมิใจ นางสาวกาญจนา คำปิง -
11 รายงานร่องรอยและหลักฐาน นางสาวกาญจนา คำปิง -
12 รายงาน mou ภาคเรียนที่1/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง -
13 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นางสาวกาญจนา คำปิง -
14 แผนการวัดผลประเมินผลสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่1 นางสาวกาญจนา คำปิง -
15 กำหนดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวกาญจนา คำปิง -
16 แผนการวัดผลประเมินผลวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่1 นางสาวกาญจนา คำปิง -
17 รายงานโครงสร้างรายวิชาและกำหนดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ป.3 ภาคเรียนที่1 นางสาวกาญจนา คำปิง -
18 ผลงานการปฏิบัติงานตาม PDCA เดือนมิถุนายน 2564 นางสาวกาญจนา คำปิง -
19 ผลงานการปฏิบัติงานตาม PDCA เดือนกรกฎาคม 2564 นางสาวกาญจนา คำปิง -
20 ผลงานการปฏิบัติงานตาม PDCA เดือนสิงหาคม 2564 นางสาวกาญจนา คำปิง -
21 ผลงานการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน MOU นางสาวกาญจนา คำปิง -