นางสาวกาญจนา คำปิง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 154990020XXXX
 • วันเกิด : 24/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087177XXXX
 • Facebook : karnjana kumping
 • Email : karnjana.kum@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (self-Assessment Report: SAR) นางสาวกาญจนา คำปิง -
2 รายงานโครงสร้างรายวิชาและกำหนดการสอน นางสาวกาญจนา คำปิง -
3 รายงานโครงสร้างรายวิชาและกำหนดการสอน นางสาวกาญจนา คำปิง -
4 รายงานโครงสร้างรายวิชาและกำหนดการสอน นางสาวกาญจนา คำปิง -
5 รายงานpdca ประจำเดือนธันวาคม 2563 นางสาวกาญจนา คำปิง -
6 รายงานpdca ประจำเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2563 นางสาวกาญจนา คำปิง -
7 รายงานpdca ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา2563 นางสาวกาญจนา คำปิง -
8 รายงาน mou ภาคเรียนที่ 2/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง -
9 รายงานความภาคภูมิใจ นางสาวกาญจนา คำปิง -
10 รายงานร่องรอยและหลักฐาน นางสาวกาญจนา คำปิง -
11 รายงาน mou ภาคเรียนที่1/2563 นางสาวกาญจนา คำปิง -
12 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นางสาวกาญจนา คำปิง -