นายชนะพันธ์ ถาวร

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 ผลการประเมินการปฏิบัติงาน MOU 6 เดือน 2-63 ชนะพันธ์ นายชนะพันธ์ ถาวร -
2 SAR 2-2563 คุณครูชนะพันธ์ นายชนะพันธ์ ถาวร -
3 รายงานวิจัยในชั้นเรียน คุณครูชนะพันธ์ 2-2563 นายชนะพันธ์ ถาวร -
4 ผลงานที่ภาคภูมิใจจากการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชนะพันธ์ นายชนะพันธ์ ถาวร -
5 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน 2-63 ชนะพันธ์ นายชนะพันธ์ ถาวร -
6 รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน 1 เม.ย.-30ก.ย.2563 นายชนะพันธ์ ถาวร 01/04/2020 - 30/09/2020
7 รายงานผลการปฏิบัติงาน sar 1-63 นายชนะพันธ์ ถาวร 01/07/2020 - 30/10/2020
8 รายงานโครงการทำป้ายไวนิลโรงเรียนศาสตร์พระราชา นายชนะพันธ์ ถาวร -
9 รายงานโครงการปลูกข้าวนาปีเทิดไท้องค์ราชัน 2564 นายชนะพันธ์ ถาวร -
10 สรุปงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบน้ำประปา ระบบไฟฟ้า และอินเตอร์เน็ต นายชนะพันธ์ ถาวร -
11 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นายชนะพันธ์ ถาวร -
12 การรายงานการปฏิบัติตาม MOU ข้อที่ 1-11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นายชนะพันธ์ ถาวร -
13 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Outline) 1-2564 นายชนะพันธ์ ถาวร -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

053-777105

rpg15@rpg15.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท). All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon