นางภาวินี สุวรรณพัฒน์

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157990002XXXX
 • วันเกิด : 01/08/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 062950XXXX
 • Facebook : mawe001@hotmail.com
 • Email : pawinee.suw@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR ภาคเรียนที่ 1 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์ 01/07/2020 - 30/09/2020
2 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์ 01/02/2021 - 28/02/2021
3 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนธันวาคม 2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์ 01/12/2020 - 31/12/2020
4 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนมกราคม 2564 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์ 01/01/2021 - 31/01/2021
5 ผลการประเมินการปฏิบัติงาน MOU รอบ 3 เดือน มีนาคม 2563 ครูภาวินี สุวรรณพัฒน์ นางภาวินี สุวรรณพัฒน์ 31/03/2021 - 31/03/2021
6 ผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับตัวครูและนักเรียน นางภาวินี สุวรรณพัฒน์ 01/11/2020 - 31/03/2021
7 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์ 01/07/2020 - 31/08/2020
8 แผนการจัดการเรียนการสอน เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์ 01/07/2020 - 16/11/2020
9 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน สิงหาคม 2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์ 01/08/2020 - 31/08/2020
10 รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR ครูภาวินี ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 63 - 30 กันยายน 63) นางภาวินี สุวรรณพัฒน์ 01/04/2020 - 30/09/2020
11 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนกันยายน2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์ 01/09/2020 - 30/09/2020
12 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน ตุลาคม 2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์ 01/10/2020 - 31/10/2020
13 กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์ 01/12/2020 - 09/04/2021