นางสาวจินดา เครืออินตา

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 352130019XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 โครงการสอนภาษาไทย4 นางสาวจินดา เครืออินตา 01/12/2020 - 09/04/2021
2 การคัดกรองการอ่านการเขียน ม.1-6 นางสาวจินดา เครืออินตา 05/08/2020 - 14/08/2020
3 โครงการสอนภาษาไทย3 นางสาวจินดา เครืออินตา 01/07/2020 - 31/10/2020
4 PDCA เดือนกรกฎาคม 2563 นางสาวจินดา เครืออินตา 01/07/2020 - 31/07/2020
5 PDCA เดือนสิงหาคม 2563 นางสาวจินดา เครืออินตา 03/08/2020 - 31/08/2020
6 รายงานz]การปฏิบัติงาน 1/63 นางสาวจินดา เครืออินตา 01/07/2020 -
7 PDCA เดือนกันยายน 2563 นางสาวจินดา เครืออินตา 01/09/2020 - 30/09/2020
8 PDCA เดือนตุลาคม 2563 นางสาวจินดา เครืออินตา 01/10/2020 - 30/10/2020
9 รายงานผลการประเมินตนเอง SARุ 1/63 นางสาวจินดา เครืออินตา 01/07/2020 - 30/11/2020