นายฐานันดร กันธวงศ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 150070009XXXX
 • วันเกิด : 10/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081530XXXX
 • Facebook :
 • Email : thanundorn.kun@rpg15.ac.th
 • Website : https://sites.google.com/rpg15.ac.th/ngamsaen

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวางแผนการวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
2 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 (1-2563) นายฐานันดร กันธวงศ์ -
3 รายงาน PDCA เดือน กรกฎาคม 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
4 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 (1-2563) นายฐานันดร กันธวงศ์ -
5 รายงาน PDCA เดือน สิงหาคม 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
6 รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน (เมษายน-กันยายน 2563) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
7 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 (1-2563) นายฐานันดร กันธวงศ์ -
8 รายงาน PDCA มาตรฐานที่ 1 เดือน กันยายน 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -