นางนภพร อวดห้าว

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 942
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
  • วิทยฐานะ :
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฎิบัติงานในรอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นางนภพร อวดห้าว -
2 รายงานผลงานความประทับใจ ของตนเอง นางนภพร อวดห้าว -
3 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน นางนภพร อวดห้าว -
4 รายงานผลการประเมินตนเอง(E-SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางนภพร อวดห้าว -
5 กำหนดการสอน วิทยาศาสตร์ ป.1 เทอม 1 นางนภพร อวดห้าว -
6 รายงานผลการปฎิบัติงานในรอบ ๖ เดือน ๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นางนภพร อวดห้าว -
7 แบบประเมินรายงานผลการปฎิบัติงานในรอบ ๖ เดือน ๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นางนภพร อวดห้าว -
8 แบบประเมินรายงานผลการปฎิบัติงานในรอบ ๖ เดือน ๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓(แก้ไข) นางนภพร อวดห้าว -
9 นำเสนอผลการขับเคลื่อน MOU 1/2564 นางนภพร อวดห้าว -
10 รายงานผลการขับเคลื่อน MOU 1/2564 นางนภพร อวดห้าว -